އިންޑިއާގެ ފޮރިން މިނިސްޓާ ސުޝްމާ ސްވަރާޖް ރާއްޖެއަށް ވަޑައިގަތުން

18 March 2019, 15:12
އިންޑިއާގެ ފޮރިން މިނިސްޓާ ސުޝްމާ ސްވަރާޖް ރާއްޖެއަށް ވަޑައިގަތުން
މާޗް 18، 2019 - އިންޑިއާގެ މިނިސްޓާ އޮފް އެކްސްޓާނަލް އެފެއާޒް ސުޝްމާ ސްވަރާޖް ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފިއެވެ. އިންޑިއާގެ މިނިސްޓަރ އޮފް އެކްސްޓަރނަލް އެފެއާޒް ރާއްޖެއަށް ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއް މި ކުރައްވަނީ މިނިސްޓާ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް އަބްދުﷲ ޝާހިދުގެ ދައުވަތަކަށެވެ. މި ދަތުރުފުޅުގައި ސުޝްމާ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޝާހިދާ ބައްދަލުކުރައްވާފައިވާ އިރު، މަޖިލިސް ރައީސް ގާސިމް އިބްރާހީމާ ވެސް ވަނީ ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހާ ވެސް އެކަމަނާ ބައްދަލުކުރައްވާ ގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.
ފޮޓޯ: ދަޕްރެސް / ފޮރިން މިނިސްޓްރީ
އިންޑިއާގެ ފޮރިން މިނިސްޓާ ސުޝްމާ ސްވަރާޖް ރާއްޖެއަށް ވަޑައިގަތުން
އިންޑިއާގެ ފޮރިން މިނިސްޓާ ސުޝްމާ ސްވަރާޖް ރާއްޖެއަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ފޮރިން މިނިސްޓްރީ
އިންޑިއާގެ ފޮރިން މިނިސްޓާ ސުޝްމާ ސްވަރާޖް ރާއްޖެއަށް ވަޑައިގަތުން
އިންޑިއާގެ ފޮރިން މިނިސްޓާ ސުޝްމާ ސްވަރާޖް ރާއްޖެއަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ފޮރިން މިނިސްޓްރީ
އިންޑިއާގެ ފޮރިން މިނިސްޓާ ސުޝްމާ ސްވަރާޖް ރާއްޖެއަށް ވަޑައިގަތުން
އިންޑިއާގެ ފޮރިން މިނިސްޓާ ސުޝްމާ ސްވަރާޖް ރާއްޖެއަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ފޮރިން މިނިސްޓްރީ
އިންޑިއާގެ ފޮރިން މިނިސްޓާ ސުޝްމާ ސްވަރާޖް ރާއްޖެއަށް ވަޑައިގަތުން
އިންޑިއާގެ ފޮރިން މިނިސްޓާ ސުޝްމާ ސްވަރާޖް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް ގާސިމް އިބްރާހީމާ ބައްދަލު ކުރައްވަނީ / ފޮޓޯ: ފޮރިން މިނިސްޓްރީ
އިންޑިއާގެ ފޮރިން މިނިސްޓާ ސުޝްމާ ސްވަރާޖް ރާއްޖެއަށް ވަޑައިގަތުން
އިންޑިއާގެ ފޮރިން މިނިސްޓާ ސުޝްމާ ސްވަރާޖް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް ގާސިމް އިބްރާހީމާ ބައްދަލު ކުރައްވަނީ / ފޮޓޯ: ފޮރިން މިނިސްޓްރީ
އިންޑިއާގެ ފޮރިން މިނިސްޓާ ސުޝްމާ ސްވަރާޖް ރާއްޖެއަށް ވަޑައިގަތުން
އިންޑިއާގެ ފޮރިން މިނިސްޓާ ސުޝްމާ ސްވަރާޖް ރާއްޖޭގެ މިނިސްޓްރީތަކުގެ އިސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުމުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ފޮރިން މިނިސްޓްރީ
އިންޑިއާގެ ފޮރިން މިނިސްޓާ ސުޝްމާ ސްވަރާޖް ރާއްޖެއަށް ވަޑައިގަތުން
އިންޑިއާގެ ފޮރިން މިނިސްޓާ ސުޝްމާ ސްވަރާޖް ރާއްޖޭގެ މިނިސްޓްރީތަކުގެ އިސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުމުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ފޮރިން މިނިސްޓްރީ
އިންޑިއާގެ ފޮރިން މިނިސްޓާ ސުޝްމާ ސްވަރާޖް ރާއްޖެއަށް ވަޑައިގަތުން
އިންޑިއާގެ ފޮރިން މިނިސްޓާ ސުޝްމާ ސްވަރާޖް ރާއްޖޭގެ މިނިސްޓްރީތަކުގެ އިސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުމުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ފޮރިން މިނިސްޓްރީ
އިންޑިއާގެ ފޮރިން މިނިސްޓާ ސުޝްމާ ސްވަރާޖް ރާއްޖެއަށް ވަޑައިގަތުން
އިންޑިއާގެ ފޮރިން މިނިސްޓާ ސުޝްމާ ސްވަރާޖް އާއި ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓާ އަބްދުﷲ ޝާހިދު ސަލާމް ކުރައްވަނީ / ފޮޓޯ: ފޮރިން މިނިސްޓްރީ
އިންޑިއާގެ ފޮރިން މިނިސްޓާ ސުޝްމާ ސްވަރާޖް ރާއްޖެއަށް ވަޑައިގަތުން
އިންޑިއާގެ ފޮރިން މިނިސްޓާ ސުޝްމާ ސްވަރާޖް އާއި ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓާ އަބްދުﷲ ޝާހިދު ސަލާމް ކުރައްވަނީ / ފޮޓޯ: ފޮރިން މިނިސްޓްރީ
އިންޑިއާގެ ފޮރިން މިނިސްޓާ ސުޝްމާ ސްވަރާޖް ރާއްޖެއަށް ވަޑައިގަތުން
އިންޑިއާގެ ފޮރިން މިނިސްޓާ ސުޝްމާ ސްވަރާޖް އާއި ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓާ އަބްދުﷲ ޝާހިދާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ / ފޮޓޯ: ފޮރިން މިނިސްޓްރީ
އިންޑިއާގެ ފޮރިން މިނިސްޓާ ސުޝްމާ ސްވަރާޖް ރާއްޖެއަށް ވަޑައިގަތުން
އިންޑިއާގެ ފޮރިން މިނިސްޓާ ސުޝްމާ ސްވަރާޖް އާއި ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓާ އަބްދުﷲ ޝާހިދާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ / ފޮޓޯ: ފޮރިން މިނިސްޓްރީ
އިންޑިއާގެ ފޮރިން މިނިސްޓާ ސުޝްމާ ސްވަރާޖް ރާއްޖެއަށް ވަޑައިގަތުން
އިންޑިއާގެ ފޮރިން މިނިސްޓާ ސުޝްމާ ސްވަރާޖް ރާއްޖޭގެ މިނިސްޓްރީތަކުގެ އިސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުމުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ނިމާ ހަސަން | ދަޕްރެސް
އިންޑިއާގެ ފޮރިން މިނިސްޓާ ސުޝްމާ ސްވަރާޖް ރާއްޖެއަށް ވަޑައިގަތުން
އިންޑިއާގެ ފޮރިން މިނިސްޓާ ސުޝްމާ ސްވަރާޖް / ފޮޓޯ: ނިމާ ހަސަން | ދަޕްރެސް
އިންޑިއާގެ ފޮރިން މިނިސްޓާ ސުޝްމާ ސްވަރާޖް ރާއްޖެއަށް ވަޑައިގަތުން
މިނިސްޓާ އޮފް ހެރިތޭޖް އާޓް އެންޑް ކަލްޗާ ޔުމްނާ މައުމޫން / ފޮޓޯ: ނިމާ ހަސަން | ދަޕްރެސް
އިންޑިއާގެ ފޮރިން މިނިސްޓާ ސުޝްމާ ސްވަރާޖް ރާއްޖެއަށް ވަޑައިގަތުން
އިންޑިއާގެ ފޮރިން މިނިސްޓާ ސުޝްމާ ސްވަރާޖް ރާއްޖޭގެ މިނިސްޓްރީތަކުގެ އިސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުމުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ނިމާ ހަސަން | ދަޕްރެސް
އިންޑިއާގެ ފޮރިން މިނިސްޓާ ސުޝްމާ ސްވަރާޖް ރާއްޖެއަށް ވަޑައިގަތުން
މިނިސްޓާ އޮފް ޑިފެންސް މާރިޔާ އަހުމަދު އާއި މިނިސްޓާ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އައިޝަތު ނަހުލާ / ފޮޓޯ: ނިމާ ހަސަން | ދަޕްރެސް
އިންޑިއާގެ ފޮރިން މިނިސްޓާ ސުޝްމާ ސްވަރާޖް ރާއްޖެއަށް ވަޑައިގަތުން
މިނިސްޓާ އޮފް ހެލްތް އަބްދުﷲ އަމީން އާއި މިނިސްޓާ އޮފް ފިނޭންސް އިބްރާހީމް އަމީރު / ފޮޓޯ: ނިމާ ހަސަން | ދަޕްރެސް
އިންޑިއާގެ ފޮރިން މިނިސްޓާ ސުޝްމާ ސްވަރާޖް ރާއްޖެއަށް ވަޑައިގަތުން
އިންޑިއާގެ ފޮރިން މިނިސްޓާ ސުޝްމާ ސްވަރާޖް ރާއްޖެއަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ނިމާ ހަސަން | ދަޕްރެސް
އިންޑިއާގެ ފޮރިން މިނިސްޓާ ސުޝްމާ ސްވަރާޖް ރާއްޖެއަށް ވަޑައިގަތުން
އިންޑިއާގެ ފޮރިން މިނިސްޓާ ސުޝްމާ ސްވަރާޖް ރާއްޖެއަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ނިމާ ހަސަން | ދަޕްރެސް
އިންޑިއާގެ ފޮރިން މިނިސްޓާ ސުޝްމާ ސްވަރާޖް ރާއްޖެއަށް ވަޑައިގަތުން
އިންޑިއާގެ ފޮރިން މިނިސްޓާ ސުޝްމާ ސްވަރާޖް ރާއްޖެއަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ނިމާ ހަސަން | ދަޕްރެސް
އިންޑިއާގެ ފޮރިން މިނިސްޓާ ސުޝްމާ ސްވަރާޖް ރާއްޖެއަށް ވަޑައިގަތުން
މިނިސްޓާ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް އަބްދުﷲ ޝާހިދު / ފޮޓީ: ނިމާ ހަސަން | ދަޕްރެސް