ލޮކްޑައުންއަށް ލުއި ދިނުމާއެކު ވިލިމާލެ

15 June 2020, 18:23
ލޮކްޑައުންއަށް ލުއި ދިނުމާއެކު ވިލިމާލެ
ލޮކްޑައުންއަށް ލުއި ދިނުމާއެކު މިއަދު ހެނދުނު ވިލިމާލެގައިވެސް މީހުން ނުކުމެ ހިނގާ ބިނގާވެ ހަދާފައިވެއެވެ. ރައްޓެހިންނާ ބައްދަލުކޮށްލައި މޫދަށް އެރިލައި ކޮފީ ބުއިންފަދަ އިޖުތިމާއީ ކަންކަން ފެނިގެން ދިޔައެެވެ. ކޮވިޑާ ގުޅިގެން 2 މަސް ވާންދެން ލޮކްޑައުން ކޮށްފައި އޮތް އޮތުން ނިމުމަކަށް ގެނައީ ރޭ ފަތިހު 5 އިން ފެށިގެންނެވެ.
ލޮކްޑައުންއަށް ލުއި ދިނުމާއެކު ވިލިމާލެ
ލޮކްޑައުންއަށް ލުއި ދިނުމާއެކު މާލެ ވިލިނގިލި / ފޯޓޯ: އަހުމަދު އައިމަން
ލޮކްޑައުންއަށް ލުއި ދިނުމާއެކު ވިލިމާލެ
ލޮކްޑައުންއަށް ލުއި ދިނުމާއެކު މާލެ ވިލިނގިލި / ފޯޓޯ: އަހުމަދު އައިމަން
ލޮކްޑައުންއަށް ލުއި ދިނުމާއެކު ވިލިމާލެ
ލޮކްޑައުންއަށް ލުއި ދިނުމާއެކު މާލެ ވިލިނގިލި / ފޯޓޯ: އަހުމަދު އައިމަން
ލޮކްޑައުންއަށް ލުއި ދިނުމާއެކު ވިލިމާލެ
ލޮކްޑައުންއަށް ލުއި ދިނުމާއެކު މާލެ ވިލިނގިލި / ފޯޓޯ: އަހުމަދު އައިމަން
ލޮކްޑައުންއަށް ލުއި ދިނުމާއެކު ވިލިމާލެ
ލޮކްޑައުންއަށް ލުއި ދިނުމާއެކު މާލެ ވިލިނގިލި / ފޯޓޯ: އަހުމަދު އައިމަން
ލޮކްޑައުންއަށް ލުއި ދިނުމާއެކު ވިލިމާލެ
ލޮކްޑައުންއަށް ލުއި ދިނުމާއެކު މާލެ ވިލިނގިލި / ފޯޓޯ: އަހުމަދު އައިމަން
ލޮކްޑައުންއަށް ލުއި ދިނުމާއެކު ވިލިމާލެ
ލޮކްޑައުންއަށް ލުއި ދިނުމާއެކު މާލެ ވިލިނގިލި / ފޯޓޯ: އަހުމަދު އައިމަން
ލޮކްޑައުންއަށް ލުއި ދިނުމާއެކު ވިލިމާލެ
ލޮކްޑައުންއަށް ލުއި ދިނުމާއެކު މާލެ ވިލިނގިލި / ފޯޓޯ: އަހުމަދު އައިމަން
ލޮކްޑައުންއަށް ލުއި ދިނުމާއެކު ވިލިމާލެ
ލޮކްޑައުންއަށް ލުއި ދިނުމާއެކު މާލެ ވިލިނގިލި / ފޯޓޯ: އަހުމަދު އައިމަން
ލޮކްޑައުންއަށް ލުއި ދިނުމާއެކު ވިލިމާލެ
ލޮކްޑައުންއަށް ލުއި ދިނުމާއެކު މާލެ ވިލިނގިލި / ފޯޓޯ: އަހުމަދު އައިމަން
ލޮކްޑައުންއަށް ލުއި ދިނުމާއެކު ވިލިމާލެ
ލޮކްޑައުންއަށް ލުއި ދިނުމާއެކު މާލެ ވިލިނގިލި / ފޯޓޯ: އަހުމަދު އައިމަން
ލޮކްޑައުންއަށް ލުއި ދިނުމާއެކު ވިލިމާލެ
ލޮކްޑައުންއަށް ލުއި ދިނުމާއެކު މާލެ ވިލިނގިލި / ފޯޓޯ: އަހުމަދު އައިމަން
ލޮކްޑައުންއަށް ލުއި ދިނުމާއެކު ވިލިމާލެ
ލޮކްޑައުންއަށް ލުއި ދިނުމާއެކު މާލެ ވިލިނގިލި / ފޯޓޯ: އަހުމަދު އައިމަން
ލޮކްޑައުންއަށް ލުއި ދިނުމާއެކު ވިލިމާލެ
ލޮކްޑައުންއަށް ލުއި ދިނުމާއެކު މާލެ ވިލިނގިލި / ފޯޓޯ: އަހުމަދު އައިމަން
ލޮކްޑައުންއަށް ލުއި ދިނުމާއެކު ވިލިމާލެ
ލޮކްޑައުންއަށް ލުއި ދިނުމާއެކު މާލެ ވިލިނގިލި / ފޯޓޯ: އަހުމަދު އައިމަން
ލޮކްޑައުންއަށް ލުއި ދިނުމާއެކު ވިލިމާލެ
ލޮކްޑައުންއަށް ލުއި ދިނުމާއެކު މާލެ ވިލިނގިލި / ފޯޓޯ: އަހުމަދު އައިމަން
ލޮކްޑައުންއަށް ލުއި ދިނުމާއެކު ވިލިމާލެ
ލޮކްޑައުންއަށް ލުއި ދިނުމާއެކު މާލެ ވިލިނގިލި / ފޯޓޯ: އަހުމަދު އައިމަން
ލޮކްޑައުންއަށް ލުއި ދިނުމާއެކު ވިލިމާލެ
ލޮކްޑައުންއަށް ލުއި ދިނުމާއެކު މާލެ ވިލިނގިލި / ފޯޓޯ: އަހުމަދު އައިމަން
ލޮކްޑައުންއަށް ލުއި ދިނުމާއެކު ވިލިމާލެ
ލޮކްޑައުންއަށް ލުއި ދިނުމާއެކު މާލެ ވިލިނގިލި / ފޯޓޯ: އަހުމަދު އައިމަން