2 އޭޕްރީލް 2020 - މާލެ ސަރަހައްދަށް 3 ގަޑިއިރުގެ ކާފިއުއެއް އިއުލާންކުރުން

02 April 2020, 23:51
2 އޭޕްރީލް 2020 - މާލެ ސަރަހައްދަށް 3 ގަޑިއިރުގެ ކާފިއުއެއް އިއުލާންކުރުން
މާލެ ސަރަހައްދަށް 3 ގަޑިއިރުގެ ކާފިއުއެއް އިއުލާންކޮށްފައި ވަނީ ކޮވިޑް-19 ބަލިމަޑުކަމާއި ގުޅިގެން، އާންމުން ބޭރުތެރޭގައި އެއްވެ އުޅުން މަދު ކުރުމުގެ ގޮތުންނެވެ. މި ކާފިއުގެ މުއްދަތު ކުރިއަށް އޮތްތާ އިތުރުކުރާނެ ކަމަށް ސަރުކާރުގެ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. މިއަދު 3 ގަޑިއިރަށް ކާފިއު އިއުލާންކޮށްފައިވާއިރު، މަގުމަތީގެ ޕެޓްރޯލް ކުރުމުގެ ތެރޭގައި ފުލުހުން ވަނީ 82 ދިވެހިންނާއި 13 ބިދޭސީއަކަށް ނަސޭހަތްދީފައެވެ. ކާފިއުއަށް ބޯނުލަނބާ ފަރާތްތައް 1000 ރުފިޔާއިން ޖުރިމަނާ ކުރުމަށް ވެސް ވަނީ ނިންމާފައެވެ. މި ކާފިއުއާ ގުޅިގެން މާލޭގެ މަގުތަކަށް އައިސްފައިވާ ހިމޭންކަމަކީ، މިއިން ޒަމާނެއްގައި ވެސް އައިސްފައިވާ ހިމޭންކަމެއް ނޫނެވެ.
2 އޭޕްރީލް 2020 - މާލެ ސަރަހައްދަށް 3 ގަޑިއިރުގެ ކާފިއުއެއް އިއުލާންކުރުން
2 އޭޕްރީލް 2020 / ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ކާފިއު އިއުލާން ކުރި ވަގުތު / ފޮޓޯ: ނިމާ ހަސަން | ދަ ޕްރެސް
2 އޭޕްރީލް 2020 - މާލެ ސަރަހައްދަށް 3 ގަޑިއިރުގެ ކާފިއުއެއް އިއުލާންކުރުން
2 އޭޕްރީލް 2020 / ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ކާފިއު އިއުލާން ކުރި ވަގުތު / ފޮޓޯ: ނިމާ ހަސަން | ދަ ޕްރެސް
2 އޭޕްރީލް 2020 - މާލެ ސަރަހައްދަށް 3 ގަޑިއިރުގެ ކާފިއުއެއް އިއުލާންކުރުން
2 އޭޕްރީލް 2020 / ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ކާފިއު އިއުލާން ކުރި ވަގުތު / ފޮޓޯ: ނިމާ ހަސަން | ދަ ޕްރެސް
2 އޭޕްރީލް 2020 - މާލެ ސަރަހައްދަށް 3 ގަޑިއިރުގެ ކާފިއުއެއް އިއުލާންކުރުން
2 އޭޕްރީލް 2020 / ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ކާފިއު އިއުލާން ކުރި ވަގުތު / ފޮޓޯ: ނިމާ ހަސަން | ދަ ޕްރެސް
2 އޭޕްރީލް 2020 - މާލެ ސަރަހައްދަށް 3 ގަޑިއިރުގެ ކާފިއުއެއް އިއުލާންކުރުން
2 އޭޕްރީލް 2020 / ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ކާފިއު އިއުލާން ކުރި ވަގުތު / ފޮޓޯ: ނިމާ ހަސަން | ދަ ޕްރެސް
2 އޭޕްރީލް 2020 - މާލެ ސަރަހައްދަށް 3 ގަޑިއިރުގެ ކާފިއުއެއް އިއުލާންކުރުން
2 އޭޕްރީލް 2020 / ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ކާފިއު އިއުލާން ކުރި ވަގުތު / ފޮޓޯ: ނިމާ ހަސަން | ދަ ޕްރެސް
2 އޭޕްރީލް 2020 - މާލެ ސަރަހައްދަށް 3 ގަޑިއިރުގެ ކާފިއުއެއް އިއުލާންކުރުން
2 އޭޕްރީލް 2020 / ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ކާފިއު އިއުލާން ކުރި ވަގުތު / ފޮޓޯ: ނިމާ ހަސަން | ދަ ޕްރެސް
2 އޭޕްރީލް 2020 - މާލެ ސަރަހައްދަށް 3 ގަޑިއިރުގެ ކާފިއުއެއް އިއުލާންކުރުން
2 އޭޕްރީލް 2020 / ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ކާފިއު އިއުލާން ކުރި ވަގުތު / ފޮޓޯ: ނިމާ ހަސަން | ދަ ޕްރެސް
2 އޭޕްރީލް 2020 - މާލެ ސަރަހައްދަށް 3 ގަޑިއިރުގެ ކާފިއުއެއް އިއުލާންކުރުން
2 އޭޕްރީލް 2020 / ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ކާފިއު އިއުލާން ކުރި ވަގުތު / ފޮޓޯ: ނިމާ ހަސަން | ދަ ޕްރެސް
2 އޭޕްރީލް 2020 - މާލެ ސަރަހައްދަށް 3 ގަޑިއިރުގެ ކާފިއުއެއް އިއުލާންކުރުން
2 އޭޕްރީލް 2020 / ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ކާފިއު އިއުލާން ކުރި ވަގުތު / ފޮޓޯ: ނިމާ ހަސަން | ދަ ޕްރެސް
2 އޭޕްރީލް 2020 - މާލެ ސަރަހައްދަށް 3 ގަޑިއިރުގެ ކާފިއުއެއް އިއުލާންކުރުން
2 އޭޕްރީލް 2020 / ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ކާފިއު އިއުލާން ކުރި ވަގުތު / ފޮޓޯ: ނިމާ ހަސަން | ދަ ޕްރެސް
2 އޭޕްރީލް 2020 - މާލެ ސަރަހައްދަށް 3 ގަޑިއިރުގެ ކާފިއުއެއް އިއުލާންކުރުން
2 އޭޕްރީލް 2020 / ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ކާފިއު އިއުލާން ކުރި ވަގުތު / ފޮޓޯ: ނިމާ ހަސަން | ދަ ޕްރެސް
2 އޭޕްރީލް 2020 - މާލެ ސަރަހައްދަށް 3 ގަޑިއިރުގެ ކާފިއުއެއް އިއުލާންކުރުން
2 އޭޕްރީލް 2020 / ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ކާފިއު އިއުލާން ކުރި ވަގުތު / ފޮޓޯ: ނިމާ ހަސަން | ދަ ޕްރެސް
2 އޭޕްރީލް 2020 - މާލެ ސަރަހައްދަށް 3 ގަޑިއިރުގެ ކާފިއުއެއް އިއުލާންކުރުން
2 އޭޕްރީލް 2020 / ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ކާފިއު އިއުލާން ކުރި ވަގުތު / ފޮޓޯ: ނިމާ ހަސަން | ދަ ޕްރެސް
2 އޭޕްރީލް 2020 - މާލެ ސަރަހައްދަށް 3 ގަޑިއިރުގެ ކާފިއުއެއް އިއުލާންކުރުން
2 އޭޕްރީލް 2020 / ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ކާފިއު އިއުލާން ކުރި ވަގުތު / ފޮޓޯ: ނިމާ ހަސަން | ދަ ޕްރެސް
2 އޭޕްރީލް 2020 - މާލެ ސަރަހައްދަށް 3 ގަޑިއިރުގެ ކާފިއުއެއް އިއުލާންކުރުން
2 އޭޕްރީލް 2020 / ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ކާފިއު އިއުލާން ކުރި ވަގުތު / ފޮޓޯ: ނިމާ ހަސަން | ދަ ޕްރެސް
2 އޭޕްރީލް 2020 - މާލެ ސަރަހައްދަށް 3 ގަޑިއިރުގެ ކާފިއުއެއް އިއުލާންކުރުން
2 އޭޕްރީލް 2020 / ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ކާފިއު އިއުލާން ކުރި ވަގުތު / ފޮޓޯ: ނިމާ ހަސަން | ދަ ޕްރެސް
2 އޭޕްރީލް 2020 - މާލެ ސަރަހައްދަށް 3 ގަޑިއިރުގެ ކާފިއުއެއް އިއުލާންކުރުން
2 އޭޕްރީލް 2020 / ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ކާފިއު އިއުލާން ކުރި ވަގުތު / ފޮޓޯ: ނިމާ ހަސަން | ދަ ޕްރެސް
2 އޭޕްރީލް 2020 - މާލެ ސަރަހައްދަށް 3 ގަޑިއިރުގެ ކާފިއުއެއް އިއުލާންކުރުން
2 އޭޕްރީލް 2020 / ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ކާފިއު އިއުލާން ކުރި ވަގުތު / ފޮޓޯ: ނިމާ ހަސަން | ދަ ޕްރެސް
2 އޭޕްރީލް 2020 - މާލެ ސަރަހައްދަށް 3 ގަޑިއިރުގެ ކާފިއުއެއް އިއުލާންކުރުން
2 އޭޕްރީލް 2020 / ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ކާފިއު އިއުލާން ކުރި ވަގުތު / ފޮޓޯ: ނިމާ ހަސަން | ދަ ޕްރެސް
2 އޭޕްރީލް 2020 - މާލެ ސަރަހައްދަށް 3 ގަޑިއިރުގެ ކާފިއުއެއް އިއުލާންކުރުން
2 އޭޕްރީލް 2020 / ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ކާފިއު އިއުލާން ކުރި ވަގުތު / ފޮޓޯ: ނިމާ ހަސަން | ދަ ޕްރެސް
2 އޭޕްރީލް 2020 - މާލެ ސަރަހައްދަށް 3 ގަޑިއިރުގެ ކާފިއުއެއް އިއުލާންކުރުން
2 އޭޕްރީލް 2020 / ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ކާފިއު އިއުލާން ކުރި ވަގުތު / ފޮޓޯ: ނިމާ ހަސަން | ދަ ޕްރެސް
2 އޭޕްރީލް 2020 - މާލެ ސަރަހައްދަށް 3 ގަޑިއިރުގެ ކާފިއުއެއް އިއުލާންކުރުން
2 އޭޕްރީލް 2020 / ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ކާފިއު އިއުލާން ކުރި ވަގުތު / ފޮޓޯ: ނިމާ ހަސަން | ދަ ޕްރެސް
2 އޭޕްރީލް 2020 - މާލެ ސަރަހައްދަށް 3 ގަޑިއިރުގެ ކާފިއުއެއް އިއުލާންކުރުން
2 އޭޕްރީލް 2020 / ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ކާފިއު އިއުލާން ކުރި ވަގުތު / ފޮޓޯ: ނިމާ ހަސަން | ދަ ޕްރެސް
2 އޭޕްރީލް 2020 - މާލެ ސަރަހައްދަށް 3 ގަޑިއިރުގެ ކާފިއުއެއް އިއުލާންކުރުން
2 އޭޕްރީލް 2020 / ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ކާފިއު އިއުލާން ކުރި ވަގުތު / ފޮޓޯ: ނިމާ ހަސަން | ދަ ޕްރެސް
2 އޭޕްރީލް 2020 - މާލެ ސަރަހައްދަށް 3 ގަޑިއިރުގެ ކާފިއުއެއް އިއުލާންކުރުން
2 އޭޕްރީލް 2020 / ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ކާފިއު އިއުލާން ކުރި ވަގުތު / ފޮޓޯ: ނިމާ ހަސަން | ދަ ޕްރެސް
2 އޭޕްރީލް 2020 - މާލެ ސަރަހައްދަށް 3 ގަޑިއިރުގެ ކާފިއުއެއް އިއުލާންކުރުން
ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން މާލޭގައި ކާފިއު އިއުލާން ކުރި ވަގުތު މާލޭގެ މަގަކުން ސައިކަލުގައި ދުއްވާފައިދިޔަ މީހަކަށް ފުލުހުން ނަސޭހަތްތެރި ވަނީ / ފޮޓޯ: ނިމާ ހަސަން \ ދަ ޕްރެސް
2 އޭޕްރީލް 2020 - މާލެ ސަރަހައްދަށް 3 ގަޑިއިރުގެ ކާފިއުއެއް އިއުލާންކުރުން
2 އޭޕްރީލް 2020 / ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ކާފިއު އިއުލާން ކުރި ވަގުތު / ފޮޓޯ: ނިމާ ހަސަން | ދަ ޕްރެސް
2 އޭޕްރީލް 2020 - މާލެ ސަރަހައްދަށް 3 ގަޑިއިރުގެ ކާފިއުއެއް އިއުލާންކުރުން
ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން މާލޭގައި ކާފިއު އިއުލާން ކުރި ވަގުތު މާލެ ސިޓީގެ މަގަކުން ދިޔަ މީހަކަށް ފުލުހުން ނަސޭހަތްތެރި ވަނީ / ފޮޓޯ: ނިމާ ހަސަން \ ދަ ޕްރެސް
2 އޭޕްރީލް 2020 - މާލެ ސަރަހައްދަށް 3 ގަޑިއިރުގެ ކާފިއުއެއް އިއުލާންކުރުން
ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން މާލޭގައި ކާފިއު އިއުލާން ކުރި ވަގުތު މާލޭގެ މަގުތަކަށް ވެރިވެފައިވާ ހަމަހިމޭންކަން / ފޮޓޯ: ނިމާ ހަސަން \ ދަ ޕްރެސް
2 އޭޕްރީލް 2020 - މާލެ ސަރަހައްދަށް 3 ގަޑިއިރުގެ ކާފިއުއެއް އިއުލާންކުރުން
ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން މާލޭގައި ކާފިއު އިއުލާން ކުރި ވަގުރު މާލެ ސިޓީގެ މަގަކަށް ވެރިވެފައިވާ ހަމަހިމޭން ކަން / ފޮޓޯ: ނިމާ ހަސަން \ ދަ ޕްރެސް