މާލޭގެ މަގުތައް ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރަން ފަށައިފި

23 March 2020, 13:28
 މާލޭގެ މަގުތައް ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރަން ފަށައިފި
ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް19އިން ރައްކާތެރިވާން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން މާލޭގެ މަގުތައް ކުލޮރިން އަޅައިގެން ދޮވެ ސާފުކުރަން ފަށައިފިއެވެ.

މާލޭގެ މަގުތައް ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ އެމްއެންޑީއެފްއާއި މަލެސިޓީ ކައުންސިލް ގުޅިގެން ނެވެ. މިކަމާ ގުޅިގެން މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ މާލޭގެ މަގުތައް ކުލޮރިން އަޅައިގެން ދޮވެ، ސާފު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިއަދު ފަށާނެ ކަމަށާއި، މި މަސައްކަތަކީ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލާއި މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް ގުޅިގެން ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ މަސައްކަތެކެވެ. މިސައްކަތުގައި ކުނި ޖަމާވާ ގޮތަށް މަގުމަތީގައި ބަހައްޓާފައި ހުންނަ ޕެލެޓްތަކާއި ހަލާކު ވެފައި ހުންނަ ޕެލެޓްތައް ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް މާދަމާ ކުރާނެ ކަމަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނެއެވެ
 މާލޭގެ މަގުތައް ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރަން ފަށައިފި
މާލޭގެ މަގުތައް ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރުމުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ހަސަން އަތޫފް | ދަ ޕްރެސް
 މާލޭގެ މަގުތައް ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރަން ފަށައިފި
މާލޭގެ މަގުތައް ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރުމުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ހަސަން އަތޫފް | ދަ ޕްރެސް
 މާލޭގެ މަގުތައް ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރަން ފަށައިފި
މާލޭގެ މަގުތައް ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރުމުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ހަސަން އަތޫފް | ދަ ޕްރެސް
 މާލޭގެ މަގުތައް ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރަން ފަށައިފި
މާލޭގެ މަގުތައް ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރުމުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ހަސަން އަތޫފް | ދަ ޕްރެސް
 މާލޭގެ މަގުތައް ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރަން ފަށައިފި
މާލޭގެ މަގުތައް ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރުމުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ހަސަން އަތޫފް | ދަ ޕްރެސް
 މާލޭގެ މަގުތައް ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރަން ފަށައިފި
މާލޭގެ މަގުތައް ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރުމުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ހަސަން އަތޫފް | ދަ ޕްރެސް
 މާލޭގެ މަގުތައް ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރަން ފަށައިފި
މާލޭގެ މަގުތައް ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރުމުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ހަސަން އަތޫފް | ދަ ޕްރެސް
 މާލޭގެ މަގުތައް ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރަން ފަށައިފި
މާލޭގެ މަގުތައް ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރުމުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ހަސަން އަތޫފް | ދަ ޕްރެސް
 މާލޭގެ މަގުތައް ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރަން ފަށައިފި
މާލޭގެ މަގުތައް ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރުމުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ހަސަން އަތޫފް | ދަ ޕްރެސް
 މާލޭގެ މަގުތައް ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރަން ފަށައިފި
މާލޭގެ މަގުތައް ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރުމުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ހަސަން އަތޫފް | ދަ ޕްރެސް
 މާލޭގެ މަގުތައް ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރަން ފަށައިފި
މާލޭގެ މަގުތައް ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރުމުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ހަސަން އަތޫފް | ދަ ޕްރެސް
 މާލޭގެ މަގުތައް ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރަން ފަށައިފި
އެމްއެންޑީއެފް ފަޔަރ އެން ރެސްކިއު ކޮމިސަނަރު / ފޮޓޯ: ހަސަން އަތޫފް | ދަ ޕްރެސް
 މާލޭގެ މަގުތައް ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރަން ފަށައިފި
މާސްކް އަޅައިގެން އުޅޭ މީހުނެ / ފޮޓޯ: ހަސަން އަތޫފް | ދަ ޕްރެސް
 މާލޭގެ މަގުތައް ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރަން ފަށައިފި
މާލޭގެ މަގުތައް ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރުމުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ހަސަން އަތޫފް | ދަ ޕްރެސް
 މާލޭގެ މަގުތައް ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރަން ފަށައިފި
މާލޭގެ މަގުތައް ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރުމުގެ ތެރެއިން ފަޔަރ އެން ރެސްކިއު / ފޮޓޯ: ހަސަން އަތޫފް | ދަ ޕްރެސް
 މާލޭގެ މަގުތައް ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރަން ފަށައިފި
މާލޭގެ މަގުތައް ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރުމުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ހަސަން އަތޫފް | ދަ ޕްރެސް
 މާލޭގެ މަގުތައް ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރަން ފަށައިފި
މާލޭގެ މަގުތައް ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރުމުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ހަސަން އަތޫފް | ދަ ޕްރެސް