ކޮވިޑް 19އާ ގުޅިގެން މާލޭގެ ހާލަތު

22 March 2020, 21:27
ކޮވިޑް 19އާ ގުޅިގެން މާލޭގެ ހާލަތު
ކޮވިޑް19ގެ ނުރައްކާ ރާއްޖެއަށް ބޮޑުވެ، ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ އިދާރާތަކެއް ވަނީ ބަންދުކޮށްފައެވެ. މީހުން އެއްވެ އުޅުމާއި އެކިއެކި ހަފްލާތަކަށް ޖަމާވެ ނޫޅުމަށް ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުންނާއި ސިއްހީ ހިދުމަތްތެރިން ދަނީ އާދޭސް ކުރަމުންނެވެ. މިސްކިތްތަކުގެ ތާލަފިލިތަކުން ގޮވަނީ ގޭގައި ނަމާދު ކުރުމަށެވެ. ގޭގައި ތިބުމަށް ތަކުރާރުކޮށް ދަނީ ނަސޭހަތްތެރި ވަމުންނެވެ. އޭރުން ބަލި ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ވާނެއެވެ. ނަމަވެސް ޒަރޫރީ ބޭނުމެއް ނެތި، ބައެއް މީހުން މަގުމައްޗަށް ނުކުމެ، އާންމު ދިރިއުޅުމެކޭ އެއްގޮތަށް އުޅެމުން އެބަދެއެވެ. ކޮވިޑް19 އިން މިންޖުވެ، އާއްމު ދިރިއުޅުމަށް ރުޖޫއަ ވެވޭނީ ގޭގައި ތިބެ، ސިއްހީ މާހިރުން އަންގާ ގޮތަށް އަމަލުކޮށްގެންނެވެ.
ކޮވިޑް 19އާ ގުޅިގެން މާލޭގެ ހާލަތު
ކޮވިޓް 19 އާއި ގުޅިގެން މާލޭގެ މަގުތަކުގައި ބެރިކޭޑް ޖަހަފައި / ފޮޓޯ: ހަސަން އަތޫފް | ދަ ޕްރެސް
ކޮވިޑް 19އާ ގުޅިގެން މާލޭގެ ހާލަތު
ކޮވިޓް 19 އާއި ގުޅިގެން މާލޭގެ މަގުތަކުގައި ފުލުހުން / ފޮޓޯ: ހަސަން އަތޫފް | ދަ ޕްރެސް
ކޮވިޑް 19އާ ގުޅިގެން މާލޭގެ ހާލަތު
މާލެގެ މަގުތަށް މައްޗަށް މީހުން ނިކުމެ / ފޮޓޯ: ހަސަން އަތޫފް | ދަ ޕްރެސް
ކޮވިޑް 19އާ ގުޅިގެން މާލޭގެ ހާލަތު
ބަސް ސުޓޯޕް ތަކުގައި މީހުން މަޑު ކޮށްގެން / ފޮޓޯ: ހަސަން އަތޫފް | ދަ ޕްރެސް
ކޮވިޑް 19އާ ގުޅިގެން މާލޭގެ ހާލަތު
ކޮވިޑް 19އާއި ގުޅިގެން މާލޭގެ މިސްކިތްތަކުގައި ޖަމާތުގައި ނަމާދު ކުރުން ހުއްޓާލުން ( ޗާދަނީ މިސްކިން ) ފޮޓޯ: ހަސަން އަތޫފް | ދަ ޕްރެސް
ކޮވިޑް 19އާ ގުޅިގެން މާލޭގެ ހާލަތު
ކޮވިޓް 19 އާއި ގުޅިގެން މާލޭގެ މަގުތަކުގައި ބެރިކޭޓް ޖަހަފައި / ފޮޓޯ: ހަސަން އަތޫފް | ދަ ޕްރެސް
ކޮވިޑް 19އާ ގުޅިގެން މާލޭގެ ހާލަތު
ކޮވިޓް 19 އާއި ގުޅިގެން މާލޭގެ މަގުތަކުގައި / ފޮޓޯ: ހަސަން އަތޫފް | ދަ ޕްރެސް
ކޮވިޑް 19އާ ގުޅިގެން މާލޭގެ ހާލަތު
ކޮވިޓް 19 އާއި ގުޅިގެން މާލޭގެ ޕާރކް ނިއު ޕޯރޓް / ފޮޓޯ: ހަސަން އަތޫފް | ދަ ޕްރެސް
ކޮވިޑް 19އާ ގުޅިގެން މާލޭގެ ހާލަތު
ކޮވިޓް 19 އާއި ގުޅިގެން މާލޭގެ މަގުތަކުގައި ބެރިކޭޓް ޖަހަފައި / ފޮޓޯ: ހަސަން އަތޫފް | ދަ ޕްރެސް
ކޮވިޑް 19އާ ގުޅިގެން މާލޭގެ ހާލަތު
ކޮވިޑް 19އާއި ގުޅިގެން މާލޭގެ މިސްކިތްތަކުގައި ޖަމާތުގައި ނަމާދު ކުރުން ހުއްޓާލުން ފޮޓޯ: ހަސަން އަތޫފް | ދަ ޕްރެސް
ކޮވިޑް 19އާ ގުޅިގެން މާލޭގެ ހާލަތު
ކޮވިޓް 19 އާއި ގުޅިގެން މާލޭގެ މަގުތަކުގައި ބެރިކޭޓް ޖަހަފައި / ފޮޓޯ: ހަސަން އަތޫފް | ދަ ޕްރެސް
ކޮވިޑް 19އާ ގުޅިގެން މާލޭގެ ހާލަތު
ކޮވިޓް 19 އާއި ގުޅިގެން މާލޭގެ ޕާރކްތަށް / ފޮޓޯ: ހަސަން އަތޫފް | ދަ ޕްރެސް
ކޮވިޑް 19އާ ގުޅިގެން މާލޭގެ ހާލަތު
ކޮވިޑް 19އާއި ގުޅިގެން މާލޭގެ މިސްކިތްތަކުގައި ޖަމާތުގައި ނަމާދު ކުރުން ހުއްޓާލުން / ފޮޓޯ: ހަސަން އަތޫފް | ދަ ޕްރެސް
ކޮވިޑް 19އާ ގުޅިގެން މާލޭގެ ހާލަތު
ކޮވިޓް 19 އާއި ގުޅިގެން މާލޭގެ މަގުތަކުގައި ބެރިކޭޓް ޖަހަފައި / ފޮޓޯ: ހަސަން އަތޫފް | ދަ ޕްރެސް
ކޮވިޑް 19އާ ގުޅިގެން މާލޭގެ ހާލަތު
ކޮވިޑް 19އާއި ގުޅިގެން މާލޭގެ މިސްކިތްތަކުގައި ޖަމާތުގައި ނަމާދު ކުރުން ހުއްޓާލުން / ފޮޓޯ: ހަސަން އަތޫފް | ދަ ޕްރެސް
ކޮވިޑް 19އާ ގުޅިގެން މާލޭގެ ހާލަތު
ކޮވިޑް 19އާއި ގުޅިގެން މާލޭގެ ޕާކްތަށް ބަންދު / ފޮޓޯ: ހަސަން އަތޫފް | ދަ ޕްރެސް
ކޮވިޑް 19އާ ގުޅިގެން މާލޭގެ ހާލަތު
ކޮވިޑް 19އާއި ގުޅިގެން މާލޭގެ މިސްކިތްތަކުގައި ޖަމާތުގައި ނަމާދު ކުރުން ހުއްޓާލުން / ފޮޓޯ: ހަސަން އަތޫފް | ދަ ޕްރެސް
ކޮވިޑް 19އާ ގުޅިގެން މާލޭގެ ހާލަތު
ކޮވިޑް 19އާއި ގުޅިގެން މާލޭގެ ޕާކްތަށް ބަންދު / ފޮޓޯ: ހަސަން އަތޫފް | ދަ ޕްރެސް
ކޮވިޑް 19އާ ގުޅިގެން މާލޭގެ ހާލަތު
މާރްކޭޓް ކާރިގައި އެއްވެއުޅޭ އާމުން / ފޮޓޯ: ހަސަން އަތޫފް | ދަ ޕްރެސް
ކޮވިޑް 19އާ ގުޅިގެން މާލޭގެ ހާލަތު
މާރްކޭޓް ކާރިގައި އެއްވެއުޅޭ އާމުން / ފޮޓޯ: ހަސަން އަތޫފް | ދަ ޕްރެސް
ކޮވިޑް 19އާ ގުޅިގެން މާލޭގެ ހާލަތު
ކޮވިޓް 19 އާއި ގުޅިގެން މާލޭގެ މަގުތަކުގައި ފުލުހުން / ފޮޓޯ: ހަސަން އަތޫފް | ދަ ޕްރެސް
ކޮވިޑް 19އާ ގުޅިގެން މާލޭގެ ހާލަތު
ބަސް ސުޓޯޕް ތަކުގައި މީހުން މަޑު ކޮއްގެން / ފޮޓޯ: ހަސަން އަތޫފް | ދަ ޕްރެސް
ކޮވިޑް 19އާ ގުޅިގެން މާލޭގެ ހާލަތު
ކޮވިޓް 19އާއި ގުޅިގެން ކެފޭތަށް / ފޮޓޯ: ހަސަން އަތޫފް | ދަ ޕްރެސް
ކޮވިޑް 19އާ ގުޅިގެން މާލޭގެ ހާލަތު
ކޮވިޑް 19 މާލޭ މަގުމަތީގައި މާސްކް އަޅައިގެން އުޅޭ މީހުން / ފޮޓޯ: ހަސަން އަތޫފް | ދަ ޕްރެސް