އުރީދޫ "ނިރު އެކްސެލެރޭޓާ" ޕްރޮގްރާމް ގެ ސްޓާޓްއަޕް ތަކުގެ ޑެމޯ ދައްކާލުން

18 March 2019, 13:50
އުރީދޫ
މާޗް 17، 2019 - "ނިރު އެކްސެލެރޭޓާ"ގެ ނަމުގައި އުރީދޫއިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޕްރޮގްރާމް ނިންމި ތިން ސްޓާޓްއަޕް ކުންފުންޏެއްގެ ހިދުމަތްތައް ދައްކާލައިފިއެވެ. ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެ ޕްރޮގްރާމް ނިންމި ތިން ސްޓާޓާޕް ކަމަށްވާ "ބީޓުބީ މޯލްޑިވްސް"، "އައިޑިއަނިޒް" އަދި "ކުނބު" ވަނީ ދައްކާލައިފައެވެ. މި ހަފްލާގައި މިނިސްޓާ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ މަލީހް ޖަމާލް ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ.
ފޮޓޯ: އާއިޝަތު ޝާޒްލީން | ދަޕްރެސް
އުރީދޫ
އުރީދޫ ނިރު އެކްސެލެރޭޓާ ޕްރޮގްރާމްގެ ސްޓާޓްއަޕްތަކުގެ ޑެމޯ ދައްކާލުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: އާއިޝަތު ޝާޒްލީން | ދަޕްރެސް
އުރީދޫ
އުރީދޫ ނިރު އެކްސެލެރޭޓާ ޕްރޮގްރާމްގެ ސްޓާޓްއަޕްތަކުގެ ޑެމޯ ދައްކާލުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: އާއިޝަތު ޝާޒްލީން | ދަޕްރެސް
އުރީދޫ
އުރީދޫ ނިރު އެކްސެލެރޭޓާ ޕްރޮގްރާމްގެ ސްޓާޓްއަޕްތަކުގެ ޑެމޯ ދައްކާލުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: އާއިޝަތު ޝާޒްލީން | ދަޕްރެސް
އުރީދޫ
އުރީދޫ ނިރު އެކްސެލެރޭޓާ ޕްރޮގްރާމްގެ ސްޓާޓްއަޕްތަކުގެ ޑެމޯ ދައްކާލުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: އާއިޝަތު ޝާޒްލީން | ދަޕްރެސް
އުރީދޫ
އުރީދޫ ނިރު އެކްސެލެރޭޓާ ޕްރޮގްރާމްގެ ސްޓާޓްއަޕްތަކުގެ ޑެމޯ ދައްކާލުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން ބީ2ބީ ގްރޫޕް / ފޮޓޯ: އާއިޝަތު ޝާޒްލީން | ދަޕްރެސް
އުރީދޫ
އުރީދޫ ނިރު އެކްސެލެރޭޓާ ޕްރޮގްރާމްގެ ސްޓާޓްއަޕްތަކުގެ ޑެމޯ ދައްކާލުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: އާއިޝަތު ޝާޒްލީން | ދަޕްރެސް
އުރީދޫ
އުރީދޫ ނިރު އެކްސެލެރޭޓާ ޕްރޮގްރާމްގެ ސްޓާޓްއަޕްތަކުގެ ޑެމޯ ދައްކާލުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: އާއިޝަތު ޝާޒްލީން | ދަޕްރެސް
އުރީދޫ
އުރީދޫ ނިރު އެކްސެލެރޭޓާ ޕްރޮގްރާމްގެ ސްޓާޓްއަޕްތަކުގެ ޑެމޯ ދައްކާލުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: އާއިޝަތު ޝާޒްލީން | ދަޕްރެސް
އުރީދޫ
އުރީދޫ ނިރު އެކްސެލެރޭޓާ ޕްރޮގްރާމްގެ ސްޓާޓްއަޕްތަކުގެ ޑެމޯ ދައްކާލުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: އާއިޝަތު ޝާޒްލީން | ދަޕްރެސް
އުރީދޫ
އުރީދޫ ނިރު އެކްސެލެރޭޓާ ޕްރޮގްރާމްގެ ސްޓާޓްއަޕްތަކުގެ ޑެމޯ ދައްކާލުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: އާއިޝަތު ޝާޒްލީން | ދަޕްރެސް
އުރީދޫ
އުރީދޫ ނިރު އެކްސެލެރޭޓާ ޕްރޮގްރާމްގެ ސްޓާޓްއަޕްތަކުގެ ޑެމޯ ދައްކާލުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: އާއިޝަތު ޝާޒްލީން | ދަޕްރެސް
އުރީދޫ
އުރީދޫ ނިރު އެކްސެލެރޭޓާ ޕްރޮގްރާމްގެ ސްޓާޓްއަޕްތަކުގެ ޑެމޯ ދައްކާލުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން މިނިސްޓާ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ މަލީހް ޖަމާލު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ / ފޮޓޯ: އާއިޝަތު ޝާޒްލީން | ދަޕްރެސް
އުރީދޫ
އުރީދޫ ނިރު އެކްސެލެރޭޓާ ޕްރޮގްރާމްގެ ސްޓާޓްއަޕްތަކުގެ ޑެމޯ ދައްކާލުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން ކުނބު ގުރޫޕުގެ ޕްރެޒެންޓޭޝަން ހުށަހެޅަނީ / ފޮޓޯ: އާއިޝަތު ޝާޒްލީން | ދަޕްރެސް
އުރީދޫ
އުރީދޫ ނިރު އެކްސެލެރޭޓާ ޕްރޮގްރާމްގެ ސްޓާޓްއަޕްތަކުގެ ޑެމޯ ދައްކާލުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން އައިޑިއަނައިޒް ގުރޫޕުގެ ޕްރެޒެންޓޭޝަން ހުށަހެޅަނީ / ފޮޓޯ: އާއިޝަތު ޝާޒްލީން | ދަޕްރެސް
އުރީދޫ
އުރީދޫ ނިރު އެކްސެލެރޭޓާ ޕްރޮގްރާމްގެ ސްޓާޓްއަޕްތަކުގެ ޑެމޯ ދައްކާލުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: އާއިޝަތު ޝާޒްލީން | ދަޕްރެސް
އުރީދޫ
އުރީދޫ ނިރު އެކްސެލެރޭޓާ ޕްރޮގްރާމްގެ ސްޓާޓްއަޕްތަކުގެ ޑެމޯ ދައްކާލުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން އައިޑިއަނައިޒްގްރޫޕް / ފޮޓޯ: އާއިޝަތު ޝާޒްލީން | ދަޕްރެސް