ކޮވިޑް-19 ގުޅިގެން މާލޭގައި މާސްކް އަޅައިންގެ އުޅޭ މީހުން

16 March 2020, 19:05
ކޮވިޑް-19 ގުޅިގެން މާލޭގައި މާސްކް އަޅައިންގެ އުޅޭ މީހުން
ދުނިޔޭގައި ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާ ވައިރަސް ގެ އަސަރު ރާއްޖެއަށް ވެސް ވަނީ ކޮއްފައެވެ. އަދި ކޮވިޑް 19 އާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ގިނަބަޔަކު ވަނީ މިކަމަށް ވަރަށް ހޭލުންތެރިވެ ރައްކާތެރިވާން ފަށާފައެވެ.
ކޮވިޑް-19 ގުޅިގެން މާލޭގައި މާސްކް އަޅައިންގެ އުޅޭ މީހުން
ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ރައްކާތެރިވުމަށް މާލޭގެ މަގުމަތީގައި މީހަކު މާސްކް އަޅައިގެން / ފޮޓޯ: ހަސަން އަތޫފް | ދަ ޕްރެސް
ކޮވިޑް-19 ގުޅިގެން މާލޭގައި މާސްކް އަޅައިންގެ އުޅޭ މީހުން
ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ރައްކާތެރިވުމަށް މާލޭގެ މަގުމަތީގައި މީހަކު މާސްކް އަޅައިގެން / ފޮޓޯ: ހަސަން އަތޫފް | ދަ ޕްރެސް
ކޮވިޑް-19 ގުޅިގެން މާލޭގައި މާސްކް އަޅައިންގެ އުޅޭ މީހުން
ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ރައްކާތެރިވުމަށް މާލޭގެ މަގުމަތީގައި މީހަކު މާސްކް އަޅައިގެން / ފޮޓޯ: ހަސަން އަތޫފް | ދަ ޕްރެސް
ކޮވިޑް-19 ގުޅިގެން މާލޭގައި މާސްކް އަޅައިންގެ އުޅޭ މީހުން
ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ރައްކާތެރިވުމަށް މާލޭގެ މަގުމަތީގައި މީހަކު މާސްކް އަޅައިގެން / ފޮޓޯ: ހަސަން އަތޫފް | ދަ ޕްރެސް
ކޮވިޑް-19 ގުޅިގެން މާލޭގައި މާސްކް އަޅައިންގެ އުޅޭ މީހުން
ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ރައްކާތެރިވުމަށް މާލޭގެ މަގުމަތީގައި މީހަކު މާސްކް އަޅައިގެން / ފޮޓޯ: ހަސަން އަތޫފް | ދަ ޕްރެސް
ކޮވިޑް-19 ގުޅިގެން މާލޭގައި މާސްކް އަޅައިންގެ އުޅޭ މީހުން
ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ރައްކާތެރިވުމަށް މާލޭގެ މަގުމަތީގައި މީހަކު މާސްކް އަޅައިގެން / ފޮޓޯ: ހަސަން އަތޫފް | ދަ ޕްރެސް
ކޮވިޑް-19 ގުޅިގެން މާލޭގައި މާސްކް އަޅައިންގެ އުޅޭ މީހުން
ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ރައްކާތެރިވުމަށް މާލޭގެ މަގުމަތީގައި މީހަކު މާސްކް އަޅައިގެން / ފޮޓޯ: ހަސަން އަތޫފް | ދަ ޕްރެސް
ކޮވިޑް-19 ގުޅިގެން މާލޭގައި މާސްކް އަޅައިންގެ އުޅޭ މީހުން
ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ރައްކާތެރިވުމަށް މާލޭގެ މަގުމަތީގައި މީހަކު މާސްކް އަޅައިގެން / ފޮޓޯ: ހަސަން އަތޫފް | ދަ ޕްރެސް
ކޮވިޑް-19 ގުޅިގެން މާލޭގައި މާސްކް އަޅައިންގެ އުޅޭ މީހުން
ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ރައްކާތެރިވުމަށް މާލޭގެ މަގުމަތީގައި މީހަކު މާސްކް އަޅައިގެން / ފޮޓޯ: ހަސަން އަތޫފް | ދަ ޕްރެސް
ކޮވިޑް-19 ގުޅިގެން މާލޭގައި މާސްކް އަޅައިންގެ އުޅޭ މީހުން
ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ރައްކާތެރިވުމަށް މާލޭގެ މަގުމަތީގައި މީހަކު މާސްކް އަޅައިގެން / ފޮޓޯ: ހަސަން އަތޫފް | ދަ ޕްރެސް