ބީއެމްއެލް އަންހެން ސްޓާފުން މަސްވެރިކަމަށް

10 March 2019, 13:47
ބީއެމްއެލް އަންހެން ސްޓާފުން މަސްވެރިކަމަށް
މާޗް 8، 2019 - އަންހެނުންނަށް މަސްވެރިކަން ދަސްކޮށްދިނުމަށާއި މަސްވެރިކަމުގެ ތަޖުރިބާ އަންހެނުނުންނަށް ދިނުމުގެ ގޮތުން ބީއެމްއެލް އާއި ދިވެހި މަސްވެރިންގެ ޖަމިއްޔާ ގުޅިގެން ހިންގި ހަރަކާތުގައި ބައިވެރުވެފައި ވަނީ ބޭންކާއި ގެމަނަފުށީގެ 30 އަންހެނުންނެވެ. މި 30 އަންހެނުންނާ އެކު މަސް ކަނޑަށް ނިކުމެ ދެ ގަޑިއިރު ތެރޭގައި 300 ކިލޯގެ މަސް ބާނާފައިވެއެވެ.
ބީއެމްއެލް އަންހެން ސްޓާފުން މަސްވެރިކަމަށް
ބީއެމްއެލް މުވައްޒަފުންނާއި ގެމަނަފުށީގެ އަންހެނުން ގެ މަސްދަތުރުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ބީއެމްއެލް
ބީއެމްއެލް އަންހެން ސްޓާފުން މަސްވެރިކަމަށް
ބީއެމްއެލް މުވައްޒަފުންނާއި ގެމަނަފުށީގެ އަންހެނުން ގެ މަސްދަތުރުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ބީއެމްއެލް
ބީއެމްއެލް އަންހެން ސްޓާފުން މަސްވެރިކަމަށް
ބީއެމްއެލް މުވައްޒަފުންނާއި ގެމަނަފުށީގެ އަންހެނުން ގެ މަސްދަތުރުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ބީއެމްއެލް
ބީއެމްއެލް އަންހެން ސްޓާފުން މަސްވެރިކަމަށް
ބޭންކް އޮފް މޯލްވްސްގެ މުވައްޒަފުން ދާ ޖަހައިގެން އެން ދަމަން ތައްޔާރުވެގެން / ފޮޓޯ: ބީއެމްއެލް
ބީއެމްއެލް އަންހެން ސްޓާފުން މަސްވެރިކަމަށް
ބޭންކް އޮފް މޯލްވްސްގެ މުވައްޒަފުންގެ މަސްދަތުރުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ބީއެމްއެލް
ބީއެމްއެލް އަންހެން ސްޓާފުން މަސްވެރިކަމަށް
ބީއެމްއެލް މުވައްޒަފުންނާއި ގެމަނަފުށީގެ އަންހެނުން ހިމެނޭ ގޮތަށް 30 އަންހެނުން މަސްދަތުރުގައި ބައިވެރިވި / ފޮޓޯ: ބީއެމްއެލް
ބީއެމްއެލް އަންހެން ސްޓާފުން މަސްވެރިކަމަށް
ފީނަން ދާން ތައްޔާރު ވަނީ / ފޮޓޯ: ބީއެމްއެލް
ބީއެމްއެލް އަންހެން ސްޓާފުން މަސްވެރިކަމަށް
ބީއެމްއެލް މުވައްޒަފުންނާއި ގެމަނަފުށީގެ އަންހެނުން މަސްބާނަން ތައްޔާރުވެގެން / ފޮޓޯ: ބީއެމްއެލް
ބީއެމްއެލް އަންހެން ސްޓާފުން މަސްވެރިކަމަށް
ބޭންކް އޮފް މޯލްވްސްގެ މުވައްޒަފުން ދޮށި އެއްލައިގެން މަސް ބާނަނީ / ފޮޓޯ: ބީއެމްއެލް
ބީއެމްއެލް އަންހެން ސްޓާފުން މަސްވެރިކަމަށް
ބޭންކް އޮފް މޯލްވްސްގެ މުވައްޒަފުން ދޮށި އެއްލައިގެން މަސް ބާނަނީ / ފޮޓޯ: ބީއެމްއެލް
ބީއެމްއެލް އަންހެން ސްޓާފުން މަސްވެރިކަމަށް
ބޭންކް އޮފް މޯލްވްސްގެ މުވައްޒަފުން ދެ ގަޑިއިރު ތެރޭގައި 300 ކިލޯ މަސް ބޭނި / ފޮޓޯ: ބީއެމްއެލް
ބީއެމްއެލް އަންހެން ސްޓާފުން މަސްވެރިކަމަށް
ބޭންކް އޮފް މޯލްވްސްގެ މުވައްޒަފުން ދާ ޖަހައިގެން އެން ދަމަނީ / ފޮޓޯ: ބީއެމްއެލް
ބީއެމްއެލް އަންހެން ސްޓާފުން މަސްވެރިކަމަށް
ބޭންކް އޮފް މޯލްވްސްގެ މުވައްޒަފުން ދާޖަހައިގެން ހޯދި އުންތައް ވަށިގަނޑުޖަހާފައި އެންވަތަށް އަޅަން ނަގަނީ / ފޮޓޯ: ބީއެމްއެލް
ބީއެމްއެލް އަންހެން ސްޓާފުން މަސްވެރިކަމަށް
ބޭންކް އޮފް މޯލްވްސްގެ މުވައްޒަފުން މަސްބާނައިގެން ރަށަށް ލަފާފައި / ފޮޓޯ: ބީއެމްއެލް
ބީއެމްއެލް އަންހެން ސްޓާފުން މަސްވެރިކަމަށް
ބީއެމްއެލް މުވައްޒަފުންނާއި ގެމަނަފުށީގެ އަންހެނުން ގެ މަސްދަތުރުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ބީއެމްއެލް
ބީއެމްއެލް އަންހެން ސްޓާފުން މަސްވެރިކަމަށް
ބީއެމްއެލް މުވައްޒަފުންނާއި ގެމަނަފުށީގެ އަންހެނުން މަސް ކައްކައިގެން ރިހާރު ހަދާފަ / ފޮޓޯ: ބީއެމްއެލް