ދުނިޔެ

ކުށް ކުރާތަން "ނުފެންނަ" މީހާ ވެސް ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭ!

2 ގަޑި ކުރިން

ޒުވާނުންގެ އެންމެ ބޮޑު ގާތިލަކީ މަގުމަތީގެ އެކްސިޑެންޓް: ޑަބްލިއު.އެޗް.އޯ

1 ދުވަސް ކުރިން

ޔަމަނު ސަރުކާރާއި ހޫތީ ހަނގުރާމަވެރިން އެއް މާހައުލެއްގައި މަޝްވަރާކޮށްފި

1 ދުވަސް ކުރިން

އިންސާނީ ހައްގުތަކުގެ އެންމެ ބޮޑު ދެކޮޅުވެރިއަކީ ޓްރަމްޕް: ކޫމީ

1 ދުވަސް ކުރިން

ޚަޝޯގީގެ މަރުގެ ޝަރީއަތް ސައުދީ ނޫން ތަނެއްގައި ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭނެ ގޮތް ހަދައިފި

1 ދުވަސް ކުރިން

މުޒާހަރާއާއިއެކު މެލޭޝިއާވެސް ނަސްލީ ކޯޅުމަކަށް؟

1 ދުވަސް ކުރިން

އެމެރިކާގެ ޗީފް އޮފް ސްޓާފްވެސް މަގާމާއި ދުރަށް!

1 ދުވަސް ކުރިން

2008 ވަނަ އަހަރު މުމްބާއީއަށް ދިން ހަމަލާގެ ފެށުން އައީ ޕާކިސްތާނުން: އިމްރާން

1 ދުވަސް ކުރިން

އެންމެ މަގުބޫލު: 7 ދުވަސް