ހަބަރު

ޑީސަލުން ޑިއުޓީ ކަނޑާލަން މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފި

1 ގަޑި ކުރިން

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ހިޔާނާތް ތަހުގީގު ކުރަން ބޭރުގެ އެހީ ހޯދަނީ

18 ގަޑި ކުރިން

ނައިބު ރައީސް މާފުށީ ޖަލުގެ ހާލަތު ބައްލަވައިލައްވައިފި

18 ގަޑި ކުރިން

ކޮރަޕްޝަން ފަޅާ އަރުވާލާ މީހުންނަށް ހިމާޔަތް ދޭ ބިލު ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވައިފި

19 ގަޑި ކުރިން

ދައުލަތަށް ދެ ބިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ހޯދަން ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް އަންގައިފި

20 ގަޑި ކުރިން

އީއައިއޭ ހެދުމުގެ ބާރު އަލުން އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓްރީއަށް ދޭ ގޮތަށް ހުށަހަޅައިފި

20 ގަޑި ކުރިން

500 ހައްޔަރީންގެ މައްސަލައެއް ރައީސް އޮފީހަށް ހުށަހަޅައިފި

21 ގަޑި ކުރިން

ދަނޑުވެރިކަމަށް އެތެރެ ކުރާ ތަކެތިން ޑިއުޓީ ކަނޑާލަން މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފި

21 ގަޑި ކުރިން

އެންމެ މަގުބޫލު: 7 ދުވަސް