ވިޔަފާރި

ދިރާގުން ވާވޭ މޭޓް20 އާއި 20ޕްރޯ ވިއްކަނީ

2 ދުވަސް ކުރިން

ފެނުގެ އަސަރުކޮށް ގެއްލުންވި ސައިކަލުތަކަށް ލިޓަސްއިން ހިލޭ ސާވިސް ދެނީ

5 ދުވަސް ކުރިން

ސްޓެލްކޯ ކައިރީގައި ހުންނަ ފިއުލް ޝެޑް 24 ގަޑިއިރަށް ހަދައިފި

6 ދުވަސް ކުރިން

އުރީދޫ ސުޕަނެޓް ރ. ދުވާފަރަށް

1 ހަފްތާ ކުރިން

މެކްސްކޮމްއިން ވާވޭ ފޯނު ގަތުމުން ބޮޑު ޑިސްކައުންޓެއް

1 ހަފްތާ ކުރިން

24 ގަޑިއިރަށް ވިޔަފާރިތައް ހުޅުވުމާމެދު ސިޓީ ކައުންސިލުންވެސް ހިޔާލު ހޯދަނީ

1 ހަފްތާ ކުރިން

ދިރާގު ފައިބާ ބްރޯޑްބޭންޑްގެ ހިދުމަތް ތ. ތިމަރަފުށްޓަށް

1 ހަފްތާ ކުރިން

ތަފާތު ކުލަތަކާއެކު އަނެއްކާ ވެސް އުރީދޫ ކަލަ ރަން ބާއްވައިފި

2 ހަފްތާ ކުރިން

އެންމެ މަގުބޫލު: 7 ދުވަސް