ފޮޓޯ: މަރުގެ ކޮމިޝަނުން ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރުން

3 ހަފްތާ ކުރިން އާމިނަތު ނުހާ
 

މަރާލާފައިވާ މީހުންނާއި ގެއްލުވާލާފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަތައް ތަހުގީގު ކުރަން ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އުފެއްދެވި ކޮމިޝަނުން މިހާތަނަށް ބަލަން ނިންމާފައި ވަނީ 24 މައްސަލައެއް ކަމަށް އެ ކޮމިޝަނުން ބުނެފިއެވެ. އެ ކޮމިޝަނުން މިއަދު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެ ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ބަންޑާރަނައިބު ހުސްނުއްސުއޫދު ވިދާޅުވީ އާންމުންގެ ފަރާތުން އެ ކޮމިޝަނުން ބަލަން ނިންމުމަށް އެދި ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ހުށަހަޅާފައިވާއިރު، މި ވަގުތަށް އެ ކޮމިޝަނުން ބަލަން ނިންމާފައި ވަނީ 24 މައްސަލައެއް ކަމަށެވެ.
ފޮޓޯ: އާމިނަތު ނުހާ | ދަޕްރެސް

މަރާލާފައިވާ މީހުންނާއި ގެއްލުވާލާފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަތައް ތަހުގީގު ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ބަންޑާރަ ނައިބު ހުސްނުއްސުއޫދު ނޫސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން / ފޮޓޯ: އާމިނތު ނުހާ | ދަޕްރެސް
މަރާލާފައިވާ މީހުންނާއި ގެއްލުވާލާފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަތައް ތަހުގީގު ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ބަންޑާރަ ނައިބު ހުސްނުއްސުއޫދު ނޫސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން / ފޮޓޯ: އާމިނތު ނުހާ | ދަޕްރެސް
މަރާލާފައިވާ މީހުންނާއި ގެއްލުވާލާފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަތައް ތަހުގީގު ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ބަންޑާރަ ނައިބު ހުސްނުއްސުއޫދު ނޫސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން / ފޮޓޯ: އާމިނތު ނުހާ | ދަޕްރެސް
މަރާލާފައިވާ މީހުންނާއި ގެއްލުވާލާފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަތައް ތަހުގީގު ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ބަންޑާރަ ނައިބު ހުސްނުއްސުއޫދު ނޫސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން / ފޮޓޯ: އާމިނތު ނުހާ | ދަޕްރެސް
މަރާލާފައިވާ މީހުންނާއި ގެއްލުވާލާފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަތައް ތަހުގީގު ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ބަންޑާރަ ނައިބު ހުސްނުއްސުއޫދު ނޫސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން / ފޮޓޯ: އާމިނތު ނުހާ | ދަޕްރެސް
މަރާލާފައިވާ މީހުންނާއި ގެއްލުވާލާފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަތައް ތަހުގީގު ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ބަންޑާރަ ނައިބު ހުސްނުއްސުއޫދު ނޫސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން / ފޮޓޯ: އާމިނތު ނުހާ | ދަޕްރެސް
މަރާލާފައިވާ މީހުންނާއި ގެއްލުވާލާފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަތައް ތަހުގީގު ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ބަންޑާރަ ނައިބު ހުސްނުއްސުއޫދު ނޫސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން / ފޮޓޯ: އާމިނތު ނުހާ | ދަޕްރެސް
މަރާލާފައިވާ މީހުންނާއި ގެއްލުވާލާފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަތައް ތަހުގީގު ކޮމިޝަންގެ ބައްދަލުވުން / ފޮޓޯ: އާމިނތު ނުހާ | ދަޕްރެސް
މަރާލާފައިވާ މީހުންނާއި ގެއްލުވާލާފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަތައް ތަހުގީގު ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ބަންޑާރަ ނައިބު ހުސްނުއްސުއޫދު ނޫސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން / ފޮޓޯ: އާމިނތު ނުހާ | ދަޕްރެސް
މަރާލާފައިވާ މީހުންނާއި ގެއްލުވާލާފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަތައް ތަހުގީގު ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ބަންޑާރަ ނައިބު ހުސްނުއްސުއޫދު ނޫސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން / ފޮޓޯ: އާމިނތު ނުހާ | ދަޕްރެސް

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލް