ފޮޓޯ: ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީން ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރުން

3 ހަފްތާ ކުރިން އާމިނަތު ނުހާ
 

ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދެއްވުމަށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ މުޖްތަމުގެ ތެރޭގައި އެހާ އާންމު ސަގާފަތަކެއް ނޫން ކަމުގައިވިޔަސް، ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާލު ހޯދައިގެން ކުޑަކުދިންނާ ގުޅުންހުރި ސިޔާސަތުތައް އެކުލަވާލުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް ދެއްވައިގެން ކުރައްވާނެ ކަމެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެމަސައްކަތް މިހާރުވެސް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.
ފޮޓޯ: އާމިނަތު ނުހާ | ދަޕްރެސް

ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދެއްވުމަށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުން / ފޮޓޯ: އާމިނަތު ނުހާ | ދަޕްރެސް
ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދެއްވުމަށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުން / ފޮޓޯ: އާމިނަތު ނުހާ | ދަޕްރެސް
ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދެއްވުމަށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުން / ފޮޓޯ: އާމިނަތު ނުހާ | ދަޕްރެސް
ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދެއްވުމަށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުން / ފޮޓޯ: އާމިނަތު ނުހާ | ދަޕްރެސް
ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދެއްވުމަށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުން / ފޮޓޯ: އާމިނަތު ނުހާ | ދަޕްރެސް
ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދެއްވުމަށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުން / ފޮޓޯ: އާމިނަތު ނުހާ | ދަޕްރެސް
ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދެއްވުމަށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުން / ފޮޓޯ: އާމިނަތު ނުހާ | ދަޕްރެސް
ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދެއްވުމަށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުން / ފޮޓޯ: އާމިނަތު ނުހާ | ދަޕްރެސް
ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދެއްވުމަށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުން / ފޮޓޯ: އާމިނަތު ނުހާ | ދަޕްރެސް
ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދެއްވުމަށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުން / ފޮޓޯ: އާމިނަތު ނުހާ | ދަޕްރެސް

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލް