ފޮޓޯ: 10 މެނޫ އާއެކު، 25 ސްކޫލެއްގައި ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ދޭން ފަށަނީ

1 މަސް ކުރިން އާމިނަތު ނުހާ
 

ޑިސެމްބަރު 20، 2018 - 10 މެނޫއަކާއެކު 25 ސްކޫލެއްގައި ނާސްތާ ޕްރޮގްރާމުގެ ޕައިލެޓް ޕްރޮޖެކްޓެއް ފެށުމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ހާމަކޮށްފިއެވެ. ދަރިވަރުންގެ ނާސްތާ ޕްރޮގްރާމް ފެށުމާއި ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި، އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އައިޝަތު އަލީ ވިދާޅުވީ މި ޕްރޮގްރާމް މިއަހަރު 25 ސްކޫލެއްގައި ޕައިލެޓް ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ ގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ނާސްތާ ޕްރޮގްރާމް ފެށުމުގެ ކުރިން އެ ޕްރޮގްރާމުގައި ދަރިވަރުން ބައިވެރިކުރުމަށް ދަރިވަރުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ފޯމެއް ހަވާލު ކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ފޯމްގައި ދަރިވަރުގެ ހުރިހާ މައުލޫމާތުތަކާއި، ނުގުޅޭ ކާނާއެއް ނުވަތަ އެފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ހުރިތޯ ބަލަން މައުލޫމާތު ހިމަނަން ބައިތަކެއް ވާނެ ކަމަށެވެ.
ފޮޓޯ: އާމިނަތު ނުހާ | ދަޕްރެސް

އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އައިޝަތު އަލީ ނޫސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވަނީ / ފޮޓޯ: އާމިނަތު ނުހާ | ދަޕްރެސް
އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީއިން ނޫސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވަނީ / ފޮޓޯ: އާމިނަތު ނުހާ | ދަޕްރެސް
އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީއިން ނޫސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވަނީ / ފޮޓޯ: އާމިނަތު ނުހާ | ދަޕްރެސް
އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީއިން ނޫސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވަނީ / ފޮޓޯ: އާމިނަތު ނުހާ | ދަޕްރެސް
އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީއިން ނޫސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވަނީ / ފޮޓޯ: އާމިނަތު ނުހާ | ދަޕްރެސް
އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އައިޝަތު އަލީ ނޫސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވަނީ / ފޮޓޯ: އާމިނަތު ނުހާ | ދަޕްރެސް
އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީއިން ނޫސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވަނީ / ފޮޓޯ: އާމިނަތު ނުހާ | ދަޕްރެސް
އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީއިން ނޫސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވަނީ / ފޮޓޯ: އާމިނަތު ނުހާ | ދަޕްރެސް
އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އައިޝަތު އަލީ ނޫސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވަނީ / ފޮޓޯ: އާމިނަތު ނުހާ | ދަޕްރެސް
އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އައިޝަތު އަލީ ނޫސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވަނީ / ފޮޓޯ: އާމިނަތު ނުހާ | ދަޕްރެސް

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލް