ކުރީގެ މިނިސްޓަރުންނާއެކު ޕީޕީއެމްގެ ޓިކެޓު އިތުރު 18 މީހަކަށް ދީފި

4 ދުވަސް ކުރިން ހަބަރު މުހައްމަދު އުސާމް
 
ޕީޕީއެމްއިން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގެ ތެރެއިން / ފައިލް ފޮޓޯ: އާމިނަތު ނުހާ | ދަޕްރެސް

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި މިނިސްޓަރުކަން ކުރެއްވި ބައެއް ބޭފުޅުންނާއެކު ޖުމުލަ 18 މީހަކަށް، ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރަން ޕްރައިމަރީ އަކާ ނުލައި ޕީޕީއެމްގެ ޓިކެޓު ދީފިއެވެ.

އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމްގެ އޮފީހުގައި މިރޭ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި އެ ޕާޓީގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވަނީ އެ ޕާޓީގެ ޓިކެޓު ދޭން ނިންމާފައިވާ 18 މީހުންނަށް ޓިކެޓު ހަވާލު ކުރައްވާފައެވެ.

އެ 18 މީހުންގެ ތެރޭގައި ތެރޭގައި ރައީސް އޮފީހުގެ ކުރީގެ ލީގަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރު އައިޝަތު އާޒިމާ ޝަކުރާއި، ކުރީގެ ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ޝައިނީއާއި، ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ދަރިކަލުން ޣައްސާން މައުމޫން ހިމެނިވަޑައިގަންނަވައެވެ.

އާޒިމާއަށް ދީފައި ވަނީ ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ ޓިކެޓެވެ. ޣައްސާން މައުމޫނަށް ދީފައި ވަނީ ތ. ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ޓީކެޓެވެ. ޝައިނީއަށް ދީފައި ވަނީ ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ ޓިކެޓެވެ.

މީގެ ކުރިން ޕީޕީއެމުން ވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އެ ޕާޓީ ތަމްސީލު ކުރައްވާ 24 މެންބަރަކަށް ޕްރައިމަރީއަކާ ނުލައި އެ ޕާޓީގެ ޓިކެޓު ދީފައެވެ. ނަމަވެސް ޕީޕީއެމް ތަމްސީލު ކުރައްވާ ދެ މަޖިލިސް މެންބަރުން ކަމަށްވާ ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ މަނިކާއި ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ޓިކެޓެއް ނުދެއެވެ.

މިއާއެކު ޕީޕީއެމްގެ ޓިކެޓު މިހާރު ވަނީ ޖުމުލަ 42 ބޭފުޅަކަށް ހަވާލުކޮށްފައެވެ. ޕީޕީއެމްއިން ބުނި ގޮތުގައި، އެ ޕާޓީން ވާދަކުރާ ދާއިރާތަކުގެ އަދަދު ސާފު ވާނީ ޓިކެޓު ދޭން ޖެހޭ މީހުންނަށް ޓިކެޓު ދީ، އަދި ޕްރައިމަރީއަކަށް ދާން ޖެހޭ ދާއިރާތަކަށް ޕްރައިމަރީ ބާއްވައި އެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ނިމުމުންނެވެ.

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިއުލާން ކުރި ގޮތުގައި، ކުރިއަށް އޮތް މަޖިލިސް އިންތިހާބުަގައި ޖުމުލަ 87 ދާއިރާ އޮންނާނެއެވެ.

ޕީޕީއެމްގެ ޓިކެޓު މިރޭ ދިން ބޭފުޅުން:

- ހިންނަވަރު ދާއިރާއަށް ނާޒިމް އިބްރާހީމް
- މަތިވެރި ދާއިރާއަށް ލަޔާލް މަނިކު
- ދަނގެތި ދާއިރާއަށް މައުމޫން އަބްދުލް ސަމަދު
- ހޮޅުދޫ ދާއިރާއަށް އައިޝަތު އާޒިމާ ޝަކޫރު
- ބިލެތްދޫ ދާއިރާއަށް އަހުމަދު ޝަފީގު
- ތ. ގުރައިދޫ ދާއިރާއަށް މުހައްމަދު ގައްސާން މައުމޫން
- ތިމަރަފުށީ ދާއިރާއަށް އިބްރާހިމް ސަމާހު
- ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާއަށް އަހުމަދު ޒުހޫރު
- ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާއަށް ހަސަން ހާލިދު
- ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާއަށް ޒާހިދު ރަމީޒު
- ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާއާށް މުހައްމަދު ލަތީފު
- މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާއަށް ޖަމީލާ އަލީ ހާލިދު
- ހުޅުމާލެ ދާއިރާއަށް އިބްރާހިމް ފައިސަލް
- ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާއާށް ޑރ. މުހައްމަދު ޝައިނީ
- ތޮއްޑޫ ދާއިރާއަށް މުހައްމަދު މަބްރޫކް
- ކާށިދޫ ދާއިރާއަށް މުހައްމަދު ނަޝީދު (ކާނަލް ނަޝީދު)
- ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާއަށް މުހައްމަދު ފިޝާވީން ސަލީމް
- ވިލިނގިލީ ދާއިރާއަށް ޝަހީބު އިބްރާހީމް

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލް