އެމެރިކާއިން މިސައިލް އުފައްދަންޏާ ރަޝިޔާއިންވެސް އެކަން ކުރާނެ: ޕޫޓިން

5 ދުވަސް ކުރިން ދުނިޔެ ޢާއިޝާ ރީމާ
 
ރަޝިޔާގެ ރައީސް ވްލޭޑްމިއާ ޕޫޓިން/ފޮޓޯ: އީޕީއޭ

"ފިނި ހަނގުރާމައިގެ" ސުލްހައިގެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ތަރައްގީ ކުރުން މަނާކޮށްފައިވާ މިސައިލް އުފެއްދުމައިގެން އެމެރިކާ ކުރިއަށްދާނަމަ، ރަޝިޔާއިންވެސް އެކަން ކުރާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު، ރަޝިޔާގެ ރައީސް ވްލޭޑްމިއާ ޕޫޓިން ދެއްވައިފިއެވެ.

ޕޫޓިން މިފަދަ އިންޒާރެއް ދެއްވާފައިމިވަނީ، އިންޓަމީޑިއޭޓް-ރޭންޖް ނިއުކްލިއާ ފޯސަސް (އައި.އެން.އެފް) ޓްރީޓީއާއި ރަޝިޔާ ޚިލާފު ވެފައިވާކަމަށް ނޯތް އެޓްލާންޓިކް ޓްރީޓީ އޯގަނައިޒޭޝަން (ނޭޓޯ) ތުހުމަތުތަކެއް ފެންމަތިކޮށްފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ.

1987 ވަނަ އަހަރު އެމެރިކާއާއި ޔޫ.އެސް.އެސް.އާރް (މިހާރުގެ ރަޝިޔާ) އާއި ދެމެދު ސޮއިކުރެވުނު މި އެއްބަސްވުމަކީ ކުރު އަދި ދުރު ރާސްތާ މިސައިލް ބޭނުންކުރުން މި ދެގައުމަށްވެސް މަނާ ކުރާ އެއްބަސްވުމެކެވެ.

ޓީވީ މެދުވެރިކުރައްވާ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރަޝިޔާގެ ލީޑާ ވިދާޅުވީ، އައި.އެން.އެފް ޓްރީޓީގެ ދަށުން އުފެއްދުން މަނާކޮށްފައިވާ ގިނަ ހަތިޔާރުތަކެއް، ގިނަ ގައުމުތަކަކުން މިހާރުވެސް ތަރައްގީ ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. އަދި ހާލަތު ބަދަލުވެއްޖެކަމަށާއި، އެފަދަ ހަތިޔާރުތައް އެބައި މީހުންގެ އަތުގައިވެސް އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް އެމެރިކާއިންވެސް މިހާރު ގަބޫލުކުރާކަމަށް ޕޫޓިން ވަނީ ތުހުމަތު ކުރައްވާފައެވެ. މިކަމުގައި ރަޝިޔާގެ ރައްދު ވަރަށް ސަރީހަ ކަމަށާއި، އެމެރިކާއިން ކުރާނަމަ ރަޝިޔާއިންވެސް އެކަމެއް ކުރާނެ ކަމަށް ޕޫޓިން ވިދާޅުވިއެވެ.

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނާލްޑް ޓްރަމްޕް މީގެ ކުރިން ވަނީ، އެމެރިކާއިން މި އެއްބަސްވުމާއި ވަކިވާނެ ކަމަށާއި، އެއީ ރަޝިޔާގެ އަމަލުތައް ހުރި ގޮތުން ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލް