ފޮޓޯ: އަމީރުއަހުމަދު މަގު ހުޅުވުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުން

6 ދުވަސް ކުރިން އާމިނަތު ނުހާ
 

ޑިސެމްބަރު 4، 2018 - އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ދެކުނުން އަމީރުއަހުމަދު މަގުގައި ޖަހާފައި ހުރި މާބުލްތައް ތާޅާލާ އެ މަގު އާއްމު ދަތުރުފަތުރަށް ހުޅުވާލުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ. އެ މަގުގައި ޖަހާފައި ހުރި މާބުލްތައް ނެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ރެއިން ފެށިގެން ޓްރާންސްޕޯޓު މިނިސްޓްރީން އަންނަނީ ކުރަމުންނެވެ. މި މަސައްކަތް ފަށާފައި ވަނީ "ޖަޒީރާ ހޮޅުއަށި" ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމުގައި ގިނަ ބައެއްގެ ފަރާތުން އެ މަގު ހުޅުވުމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ އަރިހުން އެދިވަޑައިގެންފައި ވަނިކޮށެވެ.
ފޮޓޯ: އާމިނަތު ނުހާ | ދަޕްރެސް

ގިނަ ދުހަސްތަކަށް ބަންދުކޮށްފައި ބޭއްވުމަށް ފަހު އަމީރު އަހުމަދު މަގު ހުޅުވުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި / ފޮޓޯ: އާމިނތު ނުހާ | ދަޕްރެސް
ގިނަ ދުހަސްތަކަށް ބަންދުކޮށްފައި ބޭއްވުމަށް ފަހު އަމީރު އަހުމަދު މަގު ހުޅުވުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި / ފޮޓޯ: އާމިނތު ނުހާ | ދަޕްރެސް
ގިނަ ދުހަސްތަކަށް ބަންދުކޮށްފައި ބޭއްވުމަށް ފަހު އަމީރު އަހުމަދު މަގު ހުޅުވުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި / ފޮޓޯ: އާމިނތު ނުހާ | ދަޕްރެސް
ގިނަ ދުހަސްތަކަށް ބަންދުކޮށްފައި ބޭއްވުމަށް ފަހު އަމީރު އަހުމަދު މަގު ހުޅުވުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި / ފޮޓޯ: އާމިނތު ނުހާ | ދަޕްރެސް
ގިނަ ދުހަސްތަކަށް ބަންދުކޮށްފައި ބޭއްވުމަށް ފަހު އަމީރު އަހުމަދު މަގު ހުޅުވުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި / ފޮޓޯ: އާމިނތު ނުހާ | ދަޕްރެސް
ގިނަ ދުހަސްތަކަށް ބަންދުކޮށްފައި ބޭއްވުމަށް ފަހު އަމީރު އަހުމަދު މަގު ހުޅުވުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި / ފޮޓޯ: އާމިނތު ނުހާ | ދަޕްރެސް
ގިނަ ދުހަސްތަކަށް ބަންދުކޮށްފައި ބޭއްވުމަށް ފަހު އަމީރު އަހުމަދު މަގު ހުޅުވުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި / ފޮޓޯ: އާމިނތު ނުހާ | ދަޕްރެސް
ގިނަ ދުހަސްތަކަށް ބަންދުކޮށްފައި ބޭއްވުމަށް ފަހު އަމީރު އަހުމަދު މަގު ހުޅުވުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި / ފޮޓޯ: އާމިނތު ނުހާ | ދަޕްރެސް
ގިނަ ދުހަސްތަކަށް ބަންދުކޮށްފައި ބޭއްވުމަށް ފަހު އަމީރު އަހުމަދު މަގު ހުޅުވުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި / ފޮޓޯ: އާމިނތު ނުހާ | ދަޕްރެސް
ގިނަ ދުހަސްތަކަށް ބަންދުކޮށްފައި ބޭއްވުމަށް ފަހު އަމީރު އަހުމަދު މަގު ހުޅުވުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި / ފޮޓޯ: އާމިނތު ނުހާ | ދަޕްރެސް

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލް