ސޯޝަލް މީޑިއާ އަކީ އޭގެ ރަނގަޅު ގޮތުގައި ބޭނުން ހިފައިފިނަމަ އެއިން ވަރަށް ފައިދާ ވާނެ ވަސީލަތެކެވެ.

ނަމަވެސް އިންޑޮނޭޝިޔާ އަށް ނިސްބަތްވާ ލީޒާ ޑޭވީ ޕްރަމީތާ ސޯޝަލް މީޑިއާގެ ބޭނުން ހިފީ ނަހަމަ ގޮތުގައެވެ. އެކުވެރިޔާ މާޔާގެ އަދުން 270 ޑޮލަރު ދަރަންޏަށް ނަގައިގެން އެ ނުދެއްކިގެން އެންމެ ފަހުން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އޭނާ މަރުވީކަމަށް ހެދުނެވެ. މިދިޔަ ނޮވެމްބަރު 20 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ދައްކަން އެއްބަސްވެގެން މާޔާ، ލީޒާ އަށް އެ ފައިސާ ދިނެވެ. ނަމަވެސް އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެ ފައިސާ މާޔާ އަށް ރައްދުކޮށްދެވިފައި ނުވުމުން މުއްދަތު އިތުރު ކުރުމަށް އެދުނެވެ. އެއާއެކު މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ހަވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދޭން މާޔާ އެއްބަސްވި ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

ނަމަވެސް އެ މުއްދަތުވެސް ފަހަނަ އަޅައި ދިޔައިރުވެސް ލީޒާ އަށް އެ ފައިސާ ދެއްކިފައި ނުވުމުން އޭނާ ނިންމީ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އޭނާ މަރުވީ ކަމަށް ހެދޭށެވެ. ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހު މާޔާ ސޯޝަލް މީޑިއާ ހާވަނިކޮށް ފެނުނީ އޭނާގެ އެކުވެރިޔާގެ ގަބުރުގެ ފޮޓޯއެކެވެ. ވަގުތުން އޭނާ މަރުވީ ކަމަށް ނިންމާ ލީޒާގެ ދަރިންނަށް ގުޅާ ހިތްވަރުކުރުމަށް ބުންޏެވެ.

ނަމަވެސް އޭގެ ދުވަސްކޮޅެއް ފަހުން މާޔާ އަށް ޝައްކުވީ ލީޒާ އަސްލު މަރުނުވާ ކަމަށެވެ. އެނބުރި ފޭސްބުކަށް ވަދެ އެ ފޮޓޯތައް ރަނގަޅަށް ބެލުމުން އެނގުނީ ގޫގްލް އިން ނަގާފައި ހުރި ފޮޓޯތަކަކަށް ލީޒާގެ މޫނު ލާފައި ހުރި ކަމަށެވެ. ޝައްކުވުމާއެކު ލީޒާގެ ދަރިފުޅަށް މާޔާ ގުޅުމުން ދަރިފުޅުވެސް އެކަމަށް އެންމެ ފަހުން އެއްބަސްވިއެވެ.