މި އޮއް ހިންގަނީ ބޮޑުސިންގާ ބޯކޮށާތަނެއް! ހުރީ އާންމު ފާހާނާ ބަރީގެ އެންމެ އެތެރޭގައި!

ޒިންމާ އުފުލާނެ މުއައްސަސާ އެއް ނެތް!

އަލީ ޝަމްޢާން 20 September 2019, 09:00
REPORT: Mio hinganee bodusingaa boakoshaa thaneh! huree aanmu faahanaa bareege enme ethereygai!
އާންމު ފާހާނާ ބަރީގެ އެންމެ އެތެރޭގައި ހަދާފައި ހުރި ބޯކޮށާ ތަނުގައި ހިދުމަތް ދޭން ހުރި މީހާ / ފޮޓޯ: ހަސަން އަތޫފު ދަޕްރެސް

"ބިދޭސީން، ބިދޭސީން، އެތާވެސް ބިދޭސީން، މިތާވެސް ބިދޭސީން، މުޅި އޮޑީގައިވެސް ބިދޭސީން" މިއީ ސައި ހޮޓަލަކަށް މިއަދު ވަން މީހާކު އަޑުހަރުކޮށް ކިޔަމުން ދިޔަ ބަންޖެކެވެ.

އަހަރެންގެ ސަމާލުކަން އޭނާއަށް ހުއްޓުނީ، މި ދުވަސް ވަރަކީ ބިދޭސީންގެ ވާހަކަ ދެއްކުން ގިނަ ވެފައިވާ ދުވަސްވަރަށް ވެފައި އޭނާގެ އެ ބަނދީގައި އަސަރެއް ހުރިކަން ފާހަގަ ވެގެންނެވެ. މޭޒު ކައިރީގައި އިށީނދެ އޭނާ ދެން ފެށީ މާ އަސަރުގަދަ ވާހަކައެކެވެ.

"މަގޭ އަންހެނުންވެސް ޖަހައިގެންފި..." އޭނާގެ ވާހަކަ ފެށިއެވެ. ވަކި މީހަކަށް އެވާހަކަ ކިޔައިދިނުމުގެ ވިސްނުމެއް އޭނާގެ ހުރި ކަމަކަށް ނުބެލެވެއެވެ. ހޮޓަލުގައި ސައިބޯން ތިބި ހާ ބަޔަކަށް އޭނާގެ ވާހަކަ އަޑު އިވޭނެތީއެވެ.

އިންސާނެއްގެ ހިތުގެ އުދާސްތައް އެންމެ ފަސޭހައިން ފިލައިގެން ދަނީ، އެ އުދާސްތަކެއްގެ ވާހަކަ އެހެން މީހަކާ ހިއްސާ ކުރުމުންނޭ ބުނާ މުހާވަރާއިން އަހަރެން ހިތްވަރު ލިބިގަތީމެވެ. އޭނާގެ ފަރާތުން ބައެއް ކަންކަން ސާފުކޮށްލުމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ 'އެ ބަންގާޅީ ގެނައީ ގެ ފޮޅާ ސާފު ކުރުމަށް' ކަމަށެވެ. ދުވަސްކޮޅެއް ނުވެ 'އޭނާގެ ފަރިތަކަން ބޮޑުވެ ގޭ ތެރެއަށް އޮޅުވެއްޖެ' ކަމަށެވެ. 'ގޭގެ އޮޅިގަނޑު ގިރާކޮށް ވަދެއްޖެ' ކަމަށެވެ.

އޭނާގެ ވާހަކަ އެހާ ހިސާބުން ނިންމައެއް ނުލިއެވެ. ރާއްޖޭގައި ބިދޭސީން ގިނަކަމާއި، އުޅޭ މުއްސަނދި ދިރިއުޅުމުގެ ވާހަކައާއި، ކުރާ ވިޔަފާރިތަކުގެ ވާހަކަވެސް ދެއްކިއެވެ. އަހަރެންގެ ޝައުގުވެރިކަން އެންމެ ބޮޑަށް ހުއްޓުނީ އެމީހުން ކުރާ ވިޔަފާރިތަކުގެ ތެރެއިން މާލޭ ބަނދަރުމަތީގައި ހުންނަ އާންމު ފާހާނާ ބަރީގެ އެންމެ އެތެރޭގައި ބޮޑު ސިންގާ ބޯ ކޮށާ ތަނެއް ހިންގާ ވާހަކައަށެވެ.

އާންމު ފާހާނާ ބަރީގެ އެތެރެ / ފޮޓޯ: ހަސަން އަތޫފު ދަޕްރެސް

ބޯ ކޮށާ ތަން

'ދަޕްރެސް' ގެ ޓީމު އެތަން ބަލަން ދިޔައީ ބޯ ކޮށަން ޖެހިއްޖެއްޔާ ކޮށާ ގޮތަށެވެ. އެތަނަށް ގޮސް އެތެރެއަށް ވަދެގެން ދިޔަ އިރު އެއީ އެއްގޮތަކަށްވެސް ފެންވަރާ، ފާހާނާ ކުރުން ނޫން ކަމެއް ހިންގާ ތަނެއް ކަމުގެ އިހުސާސެއް ނުކުރެވެއެވެ. އާންމު ފާހާނާ ބަރިއެއްގައި ނަމަވެސް ހުންނަން ވާ ސާފުތާހިރު ކަމެއް ނެތުމާއި ދުވާ ވަހުން، އިތުރު ކަމެއް ސިކުނޑީގެ ތެރޭގައި އެވަގުތު ހިންގާލެވޭ ވަރެއް ނޫނެވެ. ފުން ނޭވާއެއް ލުމަށް ފަހު، އެތެރެއަށް ނޭވާ ހިފަހައްޓައިގެން ވަދެއްޖައީމެވެ. އެންމެ އެތެރެއަށް ވަދެވުނު އިރު، އެއީ ހަމަ ބޮޑުސިންގާ ބޯ ކޮށާ ތަނެކެވެ.

އާންމުކޮށް މާލޭގައި ހަދާފައި ހުންނަ ބޯ ކޮށާ ތަންތަނާ އެތަނަކާ ތަފާތެއް ނެތެވެ. ނުދޮވެ ގިނަ ދުވަސްވެފައި އޮންނަ ގައިމަތީ ފޮތިގަނޑާ، ހަމަ އެހުންނަ ކަހަލަ ބޯކޮށާ ގޮނޑިއާއި ސްޕްރޭ ކުރަން ގެންގުޅޭ ފެންފުޅިއާއި، ބޮލުގައި ފުނާ އަޅަން ގެންގުޅޭ ދަތި ފުނާވެސް އޮތެވެ. ދެން ހަމަ މަދީ ކުޑަ އޭސީއަކާ ޓީވީއެކެވެ. އެނޫން ހުރިހާ އާލާތެއް ހުއްޓެވެ.

"ކޮބާ ބޯ ކޮށަން ވީ، ދިގު ވަނީ ނު" ހަމަ ވަން ގޮތަށް ވަދެ އަހަރެން ބުނެފީމެވެ. ބޭނުމަކީ އެތާނގައި އެވަގުތު ހުރި މީހާއާ 'ފްރެންޑް' ވެލުމެވެ.

"ދިގު ނެތީނު... އިށީނދޭ" އޭނާ އަހަންނަށް ޖަވާބު ދެމުން ބޯ ކޮށާ ގޮނޑީގައި އިށީންނަށް އިޝާރާތް ކުރިއެވެ.

އަހަރެން އިށީނުމާއެކު އެއްކަލަ 'ކަރުވެފައި އޮތް ފޮތިގަނޑު' ނަގާ ފޮޅާލައިފައި އަހަރެންގެ ކަރުގައި އައްސައިފިއެވެ.

"ތުނި ބޭނުން؟" އަހަރެންގެ ބޮލުގައި އަތް ކާއްތާލަމުން ބޯކޮށަށް އަހަރެން ބޭނުންވެފައި ހުންނާނެ ކަމަށް އޭނާއަށް ފެންނަ ގޮތް އަހާލިއެވެ. އޭނާ އެހެން އެހީ އަހަރެންގެ ބޯ ހުރީ ތުނިކޮށް ކަމަށް ވެފައި، ހުރި ވަރަށް ވުރެ ތުނި ކުރާނެ މީހަކު ނޫނިއްޔާ ބޯ ކޮށާ ގޮނޑިއަކު ނީށިއިންނާނެ ކަން އެނގޭތީއެވެ.

"ކުޑަ ރީތި ކުރަނީ..." އަތުގެ އިޝާރާތުން އަހަރެންގެ ކަންހުޅިއާއި ތުނބުޅި ދައްކަމުން އޭނާ ކައިރީ ބުނީމެވެ. އަހަރެންގެ ބޭނުމަކީ ބޯކޮށުން ކަމަށް ނުވާތީ، ބޯކޮށާ ތަނަށް ފުންކޮށް ނަޒަރު ހިންގާލުމަށް ފަހު ސަމާސާގެ ތެރެއިން އަހަރެން އޭނާއާ ސުވާލު ކުރަން ފެށީމެވެ.

އޭނާގެ ވާހަކައިން އެނގުނު ގޮތުގައި އޭނާ ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރާތާ 4 އަހަރު ވެއްޖެއެވެ. އުމުރުން 28 އަހަރުގެ އެ މީހާ (ނަން އުނި ކުރެވިފައި) ބޮލެއް ކޮށައި ދެނީ -/25ރ އަށެވެ. އަދި އެތަނުގައި އޭނާ މަސައްކަތް ކުރާތާ ލައްކަ ދުވަސް ވެއްޖެއެވެ. ނަމަވެސް މިއަދާ ހަމައަށްވެސް އޭނާގެ 'ބޮސް' އަކީ ކޮންނަމެއް ކިޔާ ކާކު ކަމެއް އޭނާއަކަށް ނޭނގެއެވެ. އޭނާގެ ވާހަކައިން އެނގުނު ގޮތުގައި އޭނާ އެ މަސައްކަތް ކޮށްދެނީ ދިވެއްސަކަށެވެ. މުގުުލުގައި ހުރީ ދިވެއްސެކެވެ. އޭނާއަށް އެމީހާގެ ނަން ނޭނގުމަކީ މި ރިޕޯޓު ލިޔުމުގައި ގޮން ޖެހުމަކަށް ވި ކަމެކެވެ.

އާންމު ފާހާނާ ބަރީގެ އެތެރޭގައި ހުރި ބޯކޮށާތަން / ފޮޓޯ: ހަސަން އަތޫފު | ދަޕްރެސް

އާންމު ފާހާނާ ބަރިތައް

ޖޫން 8، 2010 ގައި މާލޭގައި އާންމު ފާހާނާ ބަރިތަކެއް ހެދީ މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނާއި ދަތުރުވެރިންނާއި އަދި ފަތުރުވެރިންނަށްވެސް ވަދެ ފާހާނާކޮށް ހެދޭ ގޮތަށް، އެ ވިސްނުން އާންމު ކުރަމުންނެވެ. ނަމަވެސް އެހެން ކުރާ ކޮންމެ ކަމެއްގައި ފޮރުވިފައި އޮންނަ 'އެޖެންޑާ އެއް'، ކަން ކުރަން ތިބޭ މީހުން ގެންގުޅޭ ގޮތަށް، މިކަމުގައިވެސް ވީ އެހެންނެވެ. ފާހާނާ ބަރިތައް ހަދާ އާންމު ބޭނުމަށް ހުޅުވާލުމުން ދުވަސްކޮޅަކު ރަނގަޅަށް ހިނގަމުން ދިޔައެވެ. ނަމަވެސް އެމަސައްކަތަށް ހަދާފައި އޮތް އެގްރީމެންޓްގެ މުއްދަތު ހަމަ ވެގެން އާ ކުރަން ޖެހުނު ހިސާބުން ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލަތައް ފެންމަތިވިއެވެ. އެކަމުގައި އޭރު އޮތް ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރުކަން ކުރެއްވި ގ. ޗާންދަނީމާގޭ އިބްރާހިމް ޝުޖާއުގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރުމަށް އޭސީސީން ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށްވެސް ފޮނުވިއެވެ.

ޖޫން 23، 2014 ގައި އޭސީސީން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނެފައި އޮތީ ފާހާނާ ބަރިތައް ހިންގުމަށް ޖޫން 8، 2010 ގައި އެގްރިމެންޓު ކުރުމަށްފ ަހު އެ އެއްބަސްވުމަށް ސުޖާއު އަމިއްލަ އަށް އިސްލާހު ގެންނަވައި މުއްދަތު އިތުރު ކުރެއްވި ކަމަށެވެ. އަދި އޭނާ އެކަން ކުރެއްވީ ކައުންސިލަށްވެސް ނޭނގި އަމިއްލައަށް ކަމަށާ "މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި މި މައްސަލައިގައި މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ކައުންސިލަރުގެ މަގާމުގައި ކުރިން ހުރި ގ. ޗާންދަނީމާގޭ، އިބްރާހިމް ސުޖާއުގެ މައްޗަށް ކޮރަޕްޝަން މަނާ ކުރުމާއި ހުއްޓުވުމުގެ ގާނޫނުގެ 12 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މަގާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދައިދިނުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ ޝަރީއަތަށް ހުށަހެޅުމަށް" ޕީޖީއަށް ފޮނުވި ކަމަށް އޭސީސީގެ ބަޔާނުގައިވެ އެވެ.

މާލޭގައި އާންމު ފާހާނާ ބަރީގެ 5 ތަނެއް ހެދިއެވެ. މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި އާންމު ފަސޭހަށް ހެދި މި ތަންތަނަކީ މިއަދު އާންމުން ވަދެ އުޅެން އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ވުރެ 'މުޑުދާރު' ތަންތަނެވެ. ފާހާނާ ތަށި ހުރިއްޔާ މައްޗެއް ނެތެވެ. ފްލަޝް ޓޭންކް ވެސް ހުރީ އެހާލުގައެވެ. ހޭންޑް ޝަވަރު ހަލާކުވެފައެވެ. ތަޅުންގަނޑާއި ފާރުތައް މުޑުދާރުވެފައި ހުރި ވަރުން ޖަހާފައި ހުރި ޓައިލްސްގެ ޑިޒައިންވެސް ވަކި ކުރަން އުނދަގުލެވެ. އޭގެ އިތުރުން ލޯބީގެ މެސެޖުތަކާއި އެކި ކަންކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ގުޅަންވީ ނަންބަރުތައްވެސް ފާރުތަކާއި ދޮރުތަކުގައި ލިޔެފައި ހުއްޓެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި 'ނަންބަރާ އެކު އަގު' ވެސް ޖަހާފައި ހުރިތަން ފެނުނެވެ.

ޒިންމާ އުފުލާނެ ފަރާތަކާ މެދު ސުވާލު އުފެދިފައި!

2018 ވަނަ އަހަރުގެ ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުން ރާއްޖޭގެ އާބާދީއަކީ 512،038 އެވެ. އޭގެތެރެއިން 145،862 މީހުންނަކީ ބިދޭސީންނެވެ. އެއީ 132،806 ފިރިހެނުންނާއި 13،055 އަންހެނުންނެވެ. ދާދި ފަހުން އިމިގްރޭޝަނުން އާންމު ކުރި ތަފާސް ހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު ރާއްޖޭގައި މިހާރު 144,607 ބިދޭސީން އުޅެއެވެ. އޭގެތެރެއިން 63،000 އުޅެނީ ގަވައިދާ ޚިލާފަށް ކަމަށް އިމިގްރޭޝަނުން ބުނެފައި ވެއެވެ. ރާއްޖެއިން ޑީޕޯޓް ކުރެވިފައިވާ ބިދޭސީންގެ ތަފާސްހިސާބަށް ބަލާއިރު، މިދިޔަ އަހަރު ޖިނާއީ ކުށްތަކުގައި ތުހުމަތު ކުރެވިގެން 112 މީހުން ޑީޕޯޓް ކޮށްފައިވާ ކަމާއި ސިއްހީ މައްސަލަތަކުގައި 513 އަށް ވުރެ ގިނަ ބިދޭސީން ޑީޕޯޓް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވެސް އިމިގްރޭޝަނުން ބުނެއެވެ.

ރާއްޖޭގެ މި ކުޑަ އާބާދީއަށް ނުކަތާވަރަށް ބިދޭސީން ރާއްޖޭގައި އުޅުމަކީ، ފާއިތުވެ ދިޔަ ހުރިހާ ސަރުކާރެއްގެ ގުޅުންހުރި މުއައްސަސާތަކުން އިހުމާލުވެފައި ވާ ކަމުގެ ފުރިހަމަ ހެތްކެކެވެ. އަދުގެ ސަރުކާރުން ބިދޭސީންގެ ކަންކަން ހައްލު ކުރުމަށް 'ފޫ ގަޅައިގެން' ނުކުންނެވި ކަން އިއުލާނު ކުރައްވައި، އެ މެންޑޭޓު އޮތް ވަޒީރު، އިކޮނަމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއިލް ވިދާޅުވަނީ ބިދޭސީންގެ މައްސަލަ ހައްލު ނުކުރެވިއްޖެ ނަމަ އިސްތިއުފާ ދެއްވާނެ ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް ފާހާނާ ބަރިތެރޭގައި ބޯކޮށާތަން ހަދައިގެން އުޅޭ މައްސަލައިގައި ސިޓީ ކައުންސިލާއި، އިމިގްރޭޝަނާއި ފުލުހުންނާއި، މިނިސްޓްރީއަށް މިހާތަނަށް ކުރެވުނު އެއްވެސް ކަމެއް ނެތެވެ. އެތާނގައި އެ ބޯކޮށާ ތަން ހުންނަކަމާއި ހިންގަމުން ދާކަން އެ ފަރާތްތަކަށް އެނގެއެވެ. ޢަދި މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން މި މުއައްސަސާތަކުން މަޝްވަރާވެސް ވަނީ ކޮށްފައެވެ. ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނަނީ އެމީހުނަށް އެތަނަށް ވަދެވެން ނެތީ، އެތާނގެ އެގްރީމެންޓް އަތުނުޖެހި އޮތީމައި ކަމަށެވެ. ފުލުހުން ބުނަނީ އެމީހުން އެތަނަށް ވަދެ، މަސައްކަތް ކުރަން ތިބި މީހުން ހައްޔަރު ކުރިއަސް 24 ގަޑި އިރު ވުމުން ދޫކޮށްލަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. އިމިގްރޭޝަނާއި މިނިސްޓްރީން ބުނަނީ އެގޮތަށް އުޅޭ ބިދޭސީން ބައިތިއްބާނެ ތަނެއް (ސޭފް ހައުސް) އެއް ނެތް ކަމަށެވެ. ނުވަތަ ބައިތިއްބާނެ ޖާގައެއް ނެތް ކަމަށެވެ. އަދި އެހެން އުޅޭ މީހުންނަކީ ކޮން ބައެއްކަން ދެނެގަނެވޭނެ ގޮތެއްވެސް ނެތް ކަމަށެވެ. މަޝްވަރާތައް ދިޔަގޮތް 'ދަޕްރެސް' އަށް ކިޔައި ދެމުން އެ މަޝްވަރާތަކުގެ އެއްފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ.

ދެން އެހެން ވިއްޔާ ހެޔޮތާއެވެ. ފާހާނާ ބަރީގައި ބޯ ކޮށާތަން، ކީއްކުރަންތޯ ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ ގުދަން ބިއްދޮށުގައި އޭޓީއެމް ވެސް ބަހައްޓައިގެން ވިޔަފާރި ކުރަންވީތާއެވެ. މި ދާ ރޭޓުން ދަންޏާ 'ފުށްޑަން' ބިއްދޮށުގައިވެސް އެވެރިންގެ ވިޔަފާރި ހިންގާނެއެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން 0% 0% 0% 0%
ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ
ފޮނުވި ހިޔާލަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ! ރިވިއު ކުރުމަށް ފަހު ޝާއިއު ކުރާނެ!
މޖ

ތިއީ އާންމު ފާހާނާގެ ހާލަތު ގިޔާސުއްދީން ސްކޫލްގެ ފާހާނާ ތަކުގެ ހާލަތަކީ ވެސް ތިއީ ސްކޫލް މެނޭޖްމަންޓް އާ ހަމައަށް މައްސަލަ ގެން ދިޔަ ޕޭރަންޓްއަށް ނޯޓިސް އައީ

3 weeks ago
ނުދަންނަ

ބަންގާޅިިިިން ކުއްވެރި ނުކޮއް އަމިއްލަ މަސައްކަތް އަމިއްލައައް ކުރުން މާރަނގަޅު ދިވެހިންނައް

3 weeks ago
އެސޮރު

އަނބިމީހާގެ ވަފާތެރިކަންވެސް ކުޑައީ...

3 weeks ago
ދަންނަ

އަންނި ސަރުކާރުގައި މިކަން ފުޅާވީ ކައުންސިލުން ކަޓުނަގައިގެން ކިޔައިދެވިދާނެ ވ. ވާހަކަ އެއް އެބަހުރި

3 weeks ago
ޒިލިއަން

ދިވެހި ފިރިހެނުންގެ ސަބަބުން އެހެން ވަނީ. ކޮންމެ ކަމެއްގައި އަންހެން މީހާ ބްލޭމް ކުރާކަށް ނުޖެހޭ. ބަންގާޅީން ގޭތެރެއަށް ވައްދަނީ ފިރިހެނުން. އެމީހުން ގެއަކު ނުތިބޭ. އަނބި މީހާ ވިޔަސް އަންހެން ދަރި ކަމަށް ވިޔަސް ގޭތެރޭގައި އުޅެނީ ގިނަ ފަހަރަށް ބިކިނީގައި، ނޫނި ކޮނޑުކެނޑިއަކާ ކުރުކުރު ސޯޓުކޮޅެއް ލައިގެން. ގޭތެރޭގެ އެ މާހައުލުގައި ބަންގާޅީ އައިސް އުޅޭއިރު އޭނާގެ ހެޔޮކަމާ ހެދި ގޭތެރޭގައި ތިބޭ އަންހެން ވެރިންނަށްވެސް ހެޔޮ ވެވޭ. ފެންތަށްޓެއް ދިނުމާ، ސައި ހަދާފައި ސައި ދިނުމާ ހިސާބުން ފެށެނީ. ދެން ކައިރި ފިހަރަތަކުން ބާޒާރު ކުރުވަނީވެސް އެމީހުން ލައްވާ. އެމީހުން އެކަން ކޮށްދޭނެ ކަމަށްވެސް ބުނޭ 'މެޑަމް' އަށް. ދެން މެޑަމް އަށް އެހާ އަޅާލާ އޯގާތެރި އަކު ފެނުނީމައި ފިރިމީހާ މަތިން ހަނދާނެއް ނުވާނެ ދޯ. އަދި ވިޔަސް އެ ޒާތުގެ ކަންކަން ހިނގަނީ މަދު ސިކުންތު ކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ދޯ.

3 weeks ago
ޒިންމާ

މިއީ ވަރަށް ފުންކޮށް ވިސްނަން ޖެހޭ މައްސަލައެއް. ގައުމުގެ އިޖުތިމާއީ ފޭރާންވެސް ވީދިގެން ގޮސްފައި ވަނީ. ވިޔަފާރިތަކުގެ ކޮންޓްރޯލް އަތުލައިފި. މަސައްކަތްތަކުގެ ވެރިކަން ހޯދައިފި. ދެން އެމީހުން މިސްރަބު ޖަހާނީ ގައުމިއްޔަތު ހޯދަން. މިހާރުވެސް މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެންބަރުން އުޅެނީ އެމީހުނަށް ރައްޔިތުކަން ނުދެވިގެން.

3 weeks ago
ފަތިފުށް

މި ދެން ބލއއ މި ގައުމަށް ޖެހިފައި އޮތް. ދިވެހިން ލާރިކާންވެގެން އިމިގްރޭޝަން ތެރެއިން ކޮށްފައި ހުންނަ ވައްކަމުގެ ބަލާ މިޖެނީ އެހެން ހުރިހާ ދިވެހިންނަށް. މިމީހުން ފަހާ ބޭރުކުރަން ސަރުކާރަށް ގޮވާލަން.

3 weeks ago
މުހައްމަދު

މީ މަ ބުނާ ވާހަކަ. އަނބިގޮއްޔެ ކީއްކުރަންތޯ، މީހެއްގެ ވޮށި ދުއްވާލަކަށްވެސް ތިޔަ ސޮރުމެން ފަހެއް ނުޖެހޭނެ. އަނބި މީހާ ރަށުގައި ބަހައްޓާފައި އައިސް އެއުޅެނީ. އެސޮރުމެންގެވެސް ހިއްސުތައް މަސައްކަތް ކުރާނެތާ. އަނެއްކާ މީހުން ބުނާތީ އަހަން އެސޮރުމެން ގެންގުޅޭ އެއްޗެހި ވަރަށް ބޮޑެއްޗޯ.

3 weeks ago
ހަމްދަރުދޫ

ގައުމު ކައި ހުސްކޮށްފި. @އިބުސޯލިހު މިކަމުން ގައުމު ސަލާމަތް ކޮށް ދީ. މަ ދައްކާނެ ވާހަކައެއް ނެތް.

3 weeks ago
ސަލީމްބެ

ހަމަ މިހާރުން މިހާރަށް މޭޔަރު އިސްތިއުފާ ދޭންވީ. އޭރުވެސް ތިޔަ މޭޔަރުވެސް ހުރި ވެރިކަން ކުރި އަންނި ޕާޓީގައި. އޭރު ކައުންސިލުގައި ހުރި ޝިފާގެ ބޭބެ. އިސްތިއުފާ ދީފައި ގޭގައި އޮވޭ.

3 weeks ago
އެޖެންޑާ19

މަ ހަމަ ހައިރާން ވެއްޖެ. އެއޮށް ހުރިޙަ ޒަމާނު ތިތަން ހިންގާލި އިރު ހަމަ މި މުއައްސަސާތަކުގެ ދެލޯ ކަނުވެފައި. ބޮޑުވަރު ދޯ.

3 weeks ago
ހާލުގެދުލުން

ދިވެހިންގެ ކައްޕަޅިކަމުން ތިޔަ ހުރިހާ ކަމެއް ތިޔަވަނީ. ގެެނެސް އަހަރު ދެ އަހަރުދުވަސްވަންދެން އެ ގެންގުޅެނީ މުސާރަ ނުދީ. ދެން ބުނާނެ ފިިލައިފިޔޭ އަންހެނުން ޖަހައިގަތީއޭ ފާފަޅޮލޭ. އަންހެނުންވެސް ޖަހައިގަނެގެން ދެވޭނީ ތިޔަބުނާ އަންހެނެއްގެވެސް ވަފާތެރިކަމެއް ނެތީމަނޫންތަ. ނޫނީ ތިޔަ ފިރިހެންމީހާގެ ކަޑަކަމުން. ކޮންމެ މީހަކުވެސް މޮޅުކޮށްލަން ބޭރުމީހުން ގެނެސް އެމީހުނަށް ހިތުހުރި އެއްޗެއް ހަދާފަ މި ބުނަނީ އިސްތައްޓޭ. ވަރަށް ތާހިރެއްނު.

4 weeks ago
ކަތީބި

ބަލަ މަރީ އަހަރެމެންނަށް ނުވަނީކީ ނޫނޭ، ވަރުބަލި ވަނީ....ކެކެކެކެެކެ

4 weeks ago
ފަތޯ

ސަހާތެ މިބުނީ މީހަކު ހަލާކުވެދާނެ. އަޅެ ކިހިނެއްވެފައު ތިބޭ ވެރިންނެއްތަ މި ގައުމުގައި ތިބެނީ. މިވަރަށް މިސް މެނޭޖުވެގެން ދިޔައިމާ ދެން ބުނަން ޖެނޭނީ އިސްތިއުފާ ދީފައި ގޭގައި ތިބޭށޭ.

4 weeks ago
މަލީޝާ

ޔާ ރައްބީ!!!!!!

4 weeks ago
ބަންގާޅީ

މި ބަންގާޅީގެ މައްސަލައެއް ނޫން. ދިވެހިން އަޑީގައި ތިބެގެން ހިންގާ ބޮޑެތި ޖަރީމާ ތީ. ބަލާލަބަލަ ލޭބާ މިނިސްޓްރީގެ ސްޓާފުން އުޅޭގޮތް، ލަގްޒަރީ އެޕާޓުމަންޓުތަކުގައި، ޓެކްސީ ހުރޭ، ޕްރައިވެޓް ކާރު ހުރޭ ބައެއް މީހުން. ކޮންތާކުން ހޯދާ ލާރިއެއް. ކާކު ބަލަނީ މިކަން.

4 weeks ago
މަރީ

ކަލޭމެން ދިވެހި ފިރިހެނުންގެ ތެދުވެރިކަމެއް ނުހުރޭ. ގޭ އޮޅިގަނޑެއް ނޫން އެހެން އެއްޗެހިވެސް ގިރާ ކުރާނެ. އެމީހުން ދޯ ގޭތެރޭގައި އުޅެނީ. ކަލޭމެނަށް އަނބިންނާ އެކު ޓައިމް ހޭދަ ކުރެވޭތަ. ކޮންމެސް ކޮފީއެއްގައި ފްރެންޑުންނާ އެކި ޓައިމްޕާސްގަ އުޅެނީ. ސޯ ޑޯންޓް ޓޯކް.

4 weeks ago
ޒީރޯ ޓެލަރެންސް

ތިއޮތީ ޒީރޯ ޓެލެރެންސް ވެފައި. ތެދެއް ތިބުނީ މިރޭޓުން ދަންޏާ ބަދިގޭ ފުށްޑަން ބިއްފޮށުގައިވެސް ލޯވަޅު ހަދައިގެން ކާއެތިކޮޅުވެސް ވިއްކާނެ.

4 weeks ago
ގައުމީ މީހާ

ފައްކާ ރިޕޯޓެއް. މީ ކުރަންވީ ނޫސްވެރި ކަމަކީ. ތި ބަންގާޅީންގެ ތިކަހަލަ ކިތަންމެ ކިއްލާއެއް މާލެތެރޭގައި އެބަހުރި. ޢަޑީގައި ތިބެނީ ހަމަ ދިވެހިން. މާލޭގެ އެންމެ ކާރޫބާރޫ ބޮޑު މަޖީދޫ މަގުގައިވެސް އެބަ ހުރި. އެކަމަކު މިކަންކަން ބަޔަކު ބަލާ ފިޔަވަޅު އެޅިއްޔާތާ ދޯ

4 weeks ago
މަގޭ ގައުމު

ހެޔޮނުވާނެ. މިގައުމު ސަލާމަތްކޮށްދީ.

4 weeks ago
ބޮންދު

އަދި ތިއޮތީ އެއްކަމެއް އަތްދަށުން ގޮސްފަ. ތިޔަ ބޯކޮށާކަލޭގެ މަސައްކަތް ނިންމާފަ ފައިސާ ހަވާލުކުރަން ދާ ތަނެއް ބަލައިލިނަމަ..! ފަހަރެއްގަ ސިޓީކައުންސިލް މެންބަރެއްގެ ގެއަށް ވަންނަތަން ފެނުމަކީވެސް ހަމަ އެކަށީގެންވާ ކަމެއް.

4 weeks ago
ހުސެން

މީ އަންނި ..ވެރިކަމުގައި ...ސިޓީ ކައުންސިލުން... ހެދި.. ޑީލެއްގައި.. ހެދި ..ފާހާނަބަރިތަކެއް. .އޭރުއްސުރެން... މިތާ.. މިބޮކޮށާތަން..ދަނީ ހިނގަމުން، .. މިކަން.. ހެކިވާނެ ...ބާޒާރު މަތީ.. އެތައް ދިވެހިންނެއް

4 weeks ago
ޢީސަ

މީ އަންނި .. ވެރިކަމުގައި ..ހެދި ..ފާހާނަބަރިތަކެއް. .އޭރުއްސުރެން ..މިތާ..މި..ބޮކޮށާތަން..ދަނީ..ހިންގަމުން...މިކަން..ހެކިވާނެ. .ބާޒާރު..މަތީ.. އެތައް..ދިވެހިންނަށް...

4 weeks ago
ޒިބްމާ

ޔާރައްބީ! އަޅެ މިދެން ބޮޑުވަރެއް ނޫންތަ؟

4 weeks ago